Amen­dement Klimaat­mi­ti­gatie is meer dan ener­gie­tran­sitie


20 juni 2018

De ondergetekenden stellen de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2018/278:

Beslispunt 1, regel 1, als volgt aan te passen: “De Perspectiefnota 2019 vast te stellen, inclusief de volgende voorstellen en wijzigingen:”

Toe te voegen als punt 1.q: “in de inleidende samenvatting onder ‘Trends en ontwikkelingen’ de tekst van de eerste bullet als volgt te herformuleren:

• klimaatmitigatie: reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door verduurzaming van de energievoorziening (Gebouwde omgeving, Industrie en Elektriciteit), van verkeer en vervoer (Mobiliteit) en van de landbouw en het landgebruik (Landbouw & landgebruik);”

Toelichting

De huidige formulering van de betreffende bullet is:

energietransitie (klimaatmitigatie): reduceren van de CO2-uitstoot door verduurzaming van de energievoorziening, van verkeer en vervoer, van de landbouw en van het landgebruik;

Het is positief dat in de Perspectiefnota 2019 expliciet wordt benoemd dat landbouw één van de sectoren is die bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Echter, het is niet correct om verduurzaming van deze sector als onderdeel van de energietransitie te presenteren, immers lang niet alle uitstoot van broeikasgassen in de landbouw is energiegerelateerd.

Met de voorgestelde wijziging willen de indieners duidelijk maken dat het verduurzamen van landbouw en landgebruik, naast de energietransitie en het verduurzamen van de mobiliteitssector als apart onderdeel van klimaatmitigatie gezien moet worden, waarvoor ook aparte doelstellingen en beleid vastgesteld zullen moeten worden.

Met het benoemen van de vijf sectoren Gebouwde omgeving, Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit en Landbouw & landgebruik sluiten we aan bij de indeling van de klimaattafels.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Robert Jansen
GroenLinks

Arjan Hof
ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie benoemen problemen veroorzaakt door de intensieve landbouw

Lees verder

Amendement: Uitsluitingsgebieden windturbines

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer