Motie groen-blauwe door­a­dering


Motie bij staten­voorstel Begroting 2022

10 november 2021

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 10 november 2021.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • een netwerk van landschapselementen in de vorm van groen-blauwe dooradering in het landelijk gebied van groot belang is voor de biodiversiteit;
  • in het coalitieakkoord is afgesproken dat voor de instandhouding van een brede biodiversiteit wordt ingezet op groen-blauwe dooradering in het landschap;
  • in de recent (2020) gepubliceerde Europese Biodiversiteitsstrategie als doel is opgenomen dat in 2030 minstens 10% van het landbouwareaal uit landschapselementen met grote diversiteit bestaat;
  • het doel van een groen-blauwe dooradering van 10% ook is opgenomen in Aanvalsplan Landschapselementen dat op uitnodiging van het ministerie van LNV en IPO is opgesteld door partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (februari 2021), waarin vijf succesfactoren zijn geformuleerd die ervoor zorgen dat grondgebruikers vrijwillig kunnen bijdragen aan het biodiversiteitsherstel, waaronder de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen;
  • het doel van een groen-blauwe dooradering van 10% wellicht een plek verdient in de Nieuwe Omgevingsvisie,

verzoeken GS

  • in kaart te brengen in hoeverre voor het cultuurlandschap in Overijssel de 10% groenblauwe dooradering al wordt gehaald of benaderd, waar mogelijk gedifferentieerd naar regio en landschapstype;
  • hierover kort na de zomer 2022 aan PS te rapporteren zodat de resultaten van deze analyse kunnen worden meegenomen in de inhoudelijke discussie om te komen tot een samenhangend gebiedsgericht beleid in de Nieuwe Omgevingsvisie,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Wybren Bakker, D66

Jeroen Piksen, CDA

Douwe Bouma, GroenLinks

Sander Slots, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen