Amen­dement Omge­vings­visie en -veror­dening: Kader­richtlijn Water


7 oktober 2015

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2015/653:

Lid 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende tekst:

"met dien verstande dat in paragraaf 4.6.1. de laatste alinea onder Uitvoering Kaderrichtlijn water (blz. 74) wordt gewijzigd in:

Verdroging bedreigt de kwaliteit van natuurgebieden en veroorzaakt in veengebieden bodemdaling. Verdroging wordt met voorrang aangepakt in Natura 2000-gebieden (zie 4.3.1). Voor het tijdig voldoen aan de KRW-doelen betreffende de belasting met nutriënten en chemicaliën (nitraat, fosfaat, arseen, sulfaat, nikkel, ammonium, bestrijdingsmiddelen, diverse benzenen, PAK’s en absorbeerbare gehalogeneerde verbindingen) worden naast het generieke Rijksbeleid, extra maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de KRW in 2027. Maatregelen die onder andere getroffen moeten worden: actief tegengaan van bemesting boven de wettelijke gebruiksnorm; tegengaan van verliezen van nutriënten in de toegediende mest door afvoer via het maaiveld; vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; vergroten van de beschermingszones van waterwingebieden."

Toelichting

Met de voorgestelde wijziging wil de indiener bewerkstelligen dat de doelstellingen van de kaderrichtlijn water in 2027 behaald worden en hiervoor een integrale aanpak gerealiseerd wordt. Het advies van de subcommissie Wettelijke adviestaken fysiek domein voor een hogere ambitie en integraal beleid, wordt in het huidige voorstel helaas niet overgenomen.
De einddoelen die Nederland in het kader van de KRW heeft gesteld worden met het nu voorliggende pakket aan maatregelen in veel watersystemen niet behaald.

Uit de “Tussentijdse rapportage ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn water” van mei 2015 van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat extra maatregelen nodig zijn om de KRW doelstellingen in 2027 te halen. Rond de 45 procent van de waterlichamen voldoet slechts aan de norm voor stikstof en hetzelfde geldt voor fosfor. Dit is niet veranderd sinds 2009. Op bijna de helft van de meetlocaties van gewasbeschermingsmiddelen (zowel binnen als buiten de KRW-waterlichamen), worden de normen voor langdurige blootstelling overschreden. In 2009 was dit aandeel ook 50 procent. Slechts 5% van de waterlichamen scoort ‘goed’ op de ecologische beoordeling. Op de factsheets van Overijssel zien we hetzelfde beeld. Het aandeel waterlichamen dat in 2027 voor alle vier biologische maatlatten ‘goed’ scoort, (vissen, algen, macro-fauna, waterflora) zal beperkt blijven tot ongeveer 15 procent. De voorgenomen maatregelen zijn daarom onvoldoende om de gestelde doelen te halen.

Met betrekking tot het grondwater in Overijssel wordt in het “Maatregelprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel 2013-2015” geconstateerd dat bij 8 van de 10 kwetsbare drinkwaterwinningen en meerdere niet kwetsbare drinkwaterwinningen, stoffen worden aangetroffen boven de norm van het drinkwaterbesluit (nitraat, fosfaat, arseen, sulfaat, nikkel, ammonium, bestrijdingsmiddelen, diverse benzenen, PAK’s en absorbeerbare gehalogeneerde verbindingen).

De belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten en chemicaliën (zoals nitraat, fosfaat, ammonium en bestrijdingsmiddelen) wordt voor 75% veroorzaakt door de landbouw en moet worden tegengegaan. De huidige maatregelen, waaronder het mestbeleid, zijn niet genoeg om de KRW doelen te behalen en betekenen steeds hogere uitgaven voor het waterkwaliteitsbeheer. Extra maatregelen, met een brongerichte aanpak, zijn nodig.

Lia van Dijk

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GL

Tegen

CDA, VVD, D66, PvdA, PVV, CU, SGP, 50+(39)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer