Amen­dement: Reductie dier­aan­tallen


26 september 2018

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenvoorstel PS/2018/560:

I. de tekst onder besluiten als volgt te wijzigen:

“het programma Overijssel Circulair in 2050 gewijzigd vast te stellen. Doel van het programma is [..]

II. Het volgende beslispunt 7 aan het besluit toe te voegen:

1. in het door GS voorgestelde programma Overijssel Circulair in 2050 de volgende wijziging aan te brengen:

 • In de bijlage, in de beschrijving van de transitiedoelstellingen in de sector Biomassa & Voedsel (pagina 12 van PS/2018/560) de tweede alinea als volgt te wijzigen:

  “Voedsel is de eerste levensbehoefte van de mens. Ons huidig voedselproductiesysteem is nog niet duurzaam. Voedselverspilling en eiwitvoorziening zijn belangrijke knelpunten in ons huidige voedselsysteem. Wereldwijd wordt in de keten ongeveer een derde van ons voedsel verspild. Daarnaast legt de productie van veevoer beslag op de helft van alle beschikbare landbouwgrond. Daarbij komt dat deze hele keten ernstige ecologische verstoring veroorzaakt. Deze ecologische druk hangt samen met de grote oppervlakte die de landbouw bestrijkt, en het grote aantal dieren dat er gehouden wordt. Het streven naar circulariteit in de Overijsselse landbouw is gebaat bij een reductie van deze dieraantallen (transitie-agenda biomassa & voedsel).”

  Toelichting

  Dat de huidige veehouderij onhoudbaar is, wordt steeds breder onderschreven. We lazen het begin deze maand bijvoorbeeld weer in de Balans van de Leefomgeving 2018 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): “Een ingrijpende verandering in het landbouw- en voedselsysteem is nodig om de langetermijndoelen van het klimaat-, milieu- en natuurbeleid te halen. De Nederlandse landbouw legt een aanzienlijke druk op het milieu. Een druk die samenhangt met de grote oppervlakte die de landbouw bestrijkt, en het grote aantal dieren dat er gehouden wordt.” Oftewel, het terugbrengen van de omvang van de landbouw, zowel in oppervlakte als in dieraantallen is noodzakelijk. Dat schreven eerder onder andere ook de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

  Met de voorgestelde wijziging wordt deze vaststelling opgenomen in het programma Overijssel Circulair in 2050.

  Luuk Folkerts
  Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP

  Tegen

  D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, ChristenUnie, PVV

  Lees onze andere moties

  Amendement: Uitsluitingsgebieden windturbines

  Lees verder

  Amendement: Bedreigde soorten van de vrijstellingslijst af

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer