Motie Bedreigde soorten van de vrij­stel­lings­lijst af


26 september 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 26 september 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • Bij de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming, de regelingen uit de Flora- en faunawet beleidsarm in de omgevingsverordening Overijssel zijn overgenomen in december 2016;
  • Dit ook geldt voor de vrijstellingslijst, bijlage 9a bij artikel 7.4 van de omgevingsverordening;
  • Soorten op deze lijst algemeen zouden moeten voorkomen en de populaties in gunstige staat van instandhouding zouden moeten verkeren;
  • Dit voor een viertal soorten niet het geval of onvoldoende aantoonbaar is en één soort niet in Overijssel voor lijkt te komen;
  • Deze soorten dus niet op de vrijstellingslijst thuishoren,

Daarnaast overwegende dat

  • Er in artikel 7.4 van de omgevingsverordening gelezen kan worden dat er gedood mag worden, terwijl de regeling die mogelijkheid niet biedt;
  • Deze tekst dus onnodig voor verwarring zorgt,

roepen GS op

  • De bunzing, egel, hermelijn, ondergrondse woelmuis en wezel van de vrijstellingslijst te schrappen;
  • De verwijzingen naar ‘doden’ in artikel 7.4 van de omgevingsverordening te schrappen;
  • Deze wijzigingen vóór 1 januari 2019 door te voeren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Annemieke Wissink
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, 50Plus

Tegen

D66, VVD, SGP, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Bedreigde soorten van de vrijstellingslijst af

Lees verder

Motie Aanvullend klimaatbeleid (versie 1)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer