Amen­dement: Uitslui­tings­ge­bieden wind­tur­bines


26 september 2018

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2018/494:

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

a. de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2017 /2018 met IDN-kenmerken NL.IMRO.9923.phVisie004-va01 en NL.IMRO.9923.phVerordening004-va01 gewijzigd vast te stellen;

b. de door GS voorgestelde wijzigingen in de kaart van de uitsluitingsgebieden windturbines niet vast te stellen;


  Toelichting

  Tot 2013 golden de gebieden van de toen geldende ecologische hoofdstructuur (EHS) als uitsluitingsgebieden windturbines.

  In 2013 is bij de actualisatie omgevingsvisie de begrenzing van de EHS aangepast (PS/2013/413). Een vraag is of door het wijzigen van de begrenzing EHS ook de begrenzing van de uitsluitingsgebieden windturbines is gewijzigd. Hierin zijn twee mogelijkheden te onderscheiden.

  • Optie 1 – de begrenzing van de uitsluitingsgebieden windturbines is in 2013 niet gewijzigd.
  • Optie 2 – de begrenzing van de uitsluitingsgebieden windturbines is in 2013 wel gewijzigd.

  In geval van optie 1 zou de tekst van de omgevingsvisie en omgevingsverordening (artikel 2.15.2) gewijzigd moeten zijn geworden. Immers, door de begrenzing van de EHS te wijzigen maar niet die van de uitsluitingsgebieden windturbines volstaat in dit geval niet meer om in de tekst alleen nog naar het gebied van de EHS te refereren. Echter, zo’n tekstwijziging is tot op heden niet doorgevoerd.

  In geval van optie 2 zou de kaart van de uitsluitingsgebieden windturbines in de omgevingsverordening gewijzigd moeten zijn geworden. Immers, door de begrenzing van de uitsluitingsgebieden windturbines te wijzigen, moet ook het onderliggende kaartmateriaal worden aangepast. Echter, zo’n kaartwijziging is tot op heden niet doorgevoerd.

  Op grond van de tekst en kaart van de omgevingsvisie is derhalve niet vast te stellen welke van de twee bovenstaande opties het geval is geweest. Beide mogelijkheden zouden tot een wijziging in de omgevingsverordening hebben moeten leiden, maar de een noch de andere wijziging is daarin doorgevoerd.

  Wel geeft de tekst van het betreffende statenvoorstel (PS/2013/413) duidelijk aan welke van de twee mogelijkheden werd beoogd. In de samenvatting van het voorgestelde besluit staat: “De uitsluitingsgebieden windenergie, zoals al opgenomen in de Omgevingsvisie, blijven onverkort gehandhaafd.” Deze zinsnede duidt erop dat het voorstel beoogt de uitsluitingsgebieden onverkort te handhaven. Oftewel, het gehele gebied van de oorspronkelijke EHS is en blijft uitsluitingsgebied. Dit is de bovengenoemde optie 1.

  De door GS voorgestelde wijzigingen in de kaart van de uitsluitingsgebieden windturbines is echter gebaseerd op optie 2. De onderliggende aanname is dat het niet aanpassen van de kaart van de uitsluitingsgebieden windturbines een omissie of kennelijke fout is. Zoals hierboven is betoogd, vindt deze aanname geen grond in het betreffende besluit. De voorgestelde wijziging in de kaart van de uitsluitingsgebieden windturbines betreft dan ook geen aantoonbare omissie of kennelijke fout. En aangezien de voorgestelde wijziging ook niet beleidsarm is, voldoet deze niet aan de randvoorwaarden die we aan deze actualisatieronde stellen.

  Luuk Folkerts
  Partij voor de Dieren

  Annemieke Wissink
  PvdA


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Amendement Klimaatmitigatie is meer dan energietransitie

  Lees verder

  Amendement: Reductie dieraantallen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer