Amen­dement verdrin­gings­reeks water­ver­or­dening Rijn en IJssel


11 mei 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/190:

I.
In artikel 1 onder A wordt:
d. beregening gras of maïs;
e. peilhandhaving en doorspoeling van niet kwetsbare natuur;
f. doorspoeling ten behoeve van aquatische ecologie.

Gewijzigd in:
d. peilhandhaving en doorspoeling van niet kwetsbare natuur;
e. doorspoeling ten behoeve van aquatische ecologie;
f. beregening gras of maïs.

Toelichting:

De verdringingsreeks bepaalt de rangorde van de maatschappelijke en ecologische behoeften bij watertekorten, oftewel de verdeling van het beschikbare water over de verschillende behoeften wanneer de vraag naar water groter is dan het aanbod van water.

De schade die ontstaat bij niet kwetsbare natuur en aquatische ecologie, zou zich moeten kunnen herstellen, maar onduidelijk is hoeveel tijd dit kost. Bovendien brengt dit extra beheerkosten met zich mee.

Uit onderzoek is gebleken dat beregening van grasland en maïs nauwelijks rendabel is. Het lijkt ons dus, in geval van een watertekort of dreigend watertekort, logisch om dit als laatste punt in de verdringingsreeks op te nemen.

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, 50Plus

Tegen

ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, SGP, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie open wegbermbeheer

Lees verder

Motie stikstofruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer