Motie Aanvullend klimaat­beleid (versie 1)


7 november 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 november 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we in Nederland afgesproken in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te willen stoten dan we in 1990 deden, wat 48,7 megaton minder broeikasgassen is dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd[i];
 • Op uitnodiging van het kabinet door meer dan 100 organisaties aan vijf sectortafels (gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit) met elkaar wordt verkend wat er nodig is om gezamenlijk dit doel te bereiken;
 • Beoogd eindresultaat van de besprekingen een samenhangend Klimaatakkoord is,

daarnaast overwegende dat

 • Volgens de door het gerechtshof in Den Haag bekrachtigde uitspraak in de Urgenda-zaak, we in Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25% moeten beperken in 2020 (t.o.v. 1990), terwijl de teller op dit moment op 13% staat;
 • Dit al over twee jaar dus bijna het dubbele zou moeten zijn, een doel dat niet zal worden gehaald zonder aanvullende ingrepen;
 • De staat nog niet heeft besloten of hij in cassatie gaat tegen deze uitspraak, een procedure die waarschijnlijk zo’n twee jaar in beslag neemt;
 • Het kabinet heeft aangegeven dat intussen het Urgenda-vonnis zal worden uitgevoerd[ii],

van mening dat

 • In voorbereiding op de uitvoering van een definitief Klimaatakkoord en in lijn met het Urgenda-vonnis concrete aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in onze provincie te verminderen;
 • Hiervoor financiële middelen ten bedrage van circa 5 miljoen euro beschikbaar gesteld kunnen worden,

roepen GS op

 • Een plan met genoemde omvang op te stellen voor concrete aanvullende maatregelen die beogen emissies van genoemde broeikasgassen te verminderen op een termijn die bijdraagt aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis;
 • Daarbij een voorstel te doen voor de financiële dekking van dit plan;
 • Dit plan komend voorjaar ter bespreking aan PS voor te leggen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts Harry Broekhuis Annemieke Wissink
Partij voor de Dieren SP PvdA

Robert Jansen Fred Kerkhof
GroenLinks 50Plus

[i] https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/3.-nederland-wordt-duurzaam/3.1-klimaat-en-energie

[ii] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/19/kamerbrief-over-uitvoering-urgenda-vonnis


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Bedreigde soorten van de vrijstellingslijst af

Lees verder

Motie Aanvullend klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer