Motie Aanvullend klimaat­beleid


12 december 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 12 december 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we in Nederland afgesproken in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te willen stoten dan we in 1990 deden, wat 48,7 megaton minder broeikasgassen is dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd[i];
 • Op uitnodiging van het kabinet door meer dan 100 organisaties aan vijf sectortafels (gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit) met elkaar wordt verkend wat er nodig is om gezamenlijk dit doel te bereiken;
 • Beoogd eindresultaat van de besprekingen een samenhangend Klimaatakkoord is;
 • Het onzeker is wanneer een definitief Klimaatakkoord zal worden bereikt,

daarnaast overwegende dat

 • Volgens de door het gerechtshof in Den Haag bekrachtigde uitspraak in de Urgenda-zaak, we in Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25% moeten beperken in 2020 (t.o.v. 1990), terwijl de teller op dit moment op 13% staat;
 • Dit al over twee jaar dus bijna het dubbele zou moeten zijn, een doel dat niet zal worden gehaald zonder aanvullende ingrepen;
 • Het kabinet heeft aangegeven dat het Urgenda-vonnis zal worden uitgevoerd[ii],

van mening dat

 • In afwachting van een definitief Klimaatakkoord en in lijn met het Urgenda-vonnis concrete aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in onze provincie te verminderen;

roepen GS op

 • Een plan op te stellen met concrete maatregelen voor elk van de vijf sectortafels die we zouden kunnen nemen om emissies van genoemde broeikasgassen te verminderen op een termijn die bijdraagt aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis;
 • Daarbij voor elk van de maatregelen een inschatting te geven van de te behalen emissiereductie (uitgedrukt in CO2-equivalenten) en budgettaire consequenties;
 • Daarbij een voorstel te doen voor de financiĆ«le dekking;
 • Dit plan komend voorjaar ter bespreking aan PS voor te leggen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Harry Broekhuis
SP

Annemieke Wissink
PvdA

Robert Jansen
GroenLinks

Fred Kerkhof
50Plus

[i] https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/3.-nederland-wordt-duurzaam/3.1-klimaat-en-energie

[ii] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/19/kamerbrief-over-uitvoering-urgenda-vonnis


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus

Tegen

ChristenUnie, D66, CDA, VVD, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Aanvullend klimaatbeleid (versie 1)

Lees verder

Motie PAS op!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer