Motie PAS op!


12 december 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 12 december 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • het Hof van Justitie van de Europese Unie op 7 november 2018 uitspraak heeft gedaan over prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS);
  • een belangrijk aspect uit het arrest is dat alleen rekening gehouden mag worden met de positieve gevolgen van maatregelen, zoals instandhoudings- of preventieve maatregelen, als deze positieve gevolgen al vaststaan ten tijde van de uitgifte van depositieruimte;
  • in 20 van de 24 Overijssel Natura 2000-gebieden overbelasting van stikstof optreedt, doordat de kritische depositiewaarden worden overschreden;
  • de provincie bevoegd gezag is voor het verlenen van vergunningen voor de Wet natuurbescherming;
  • het college van Gedeputeerde Staten door toepassing van het PAS in de vergunningverlening, niet kan waarborgen dat de voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in onze Natura 2000-gebieden niet worden aangetast;
  • er beroep is aangetekend tegen ruim 100 Overijsselse vergunningen,

overwegende dat

  • mocht de Raad van State, in lijn met het arrest van het Hof van Justitie, besluiten het PAS gedeeltelijk buiten werking te stellen, dat dan reeds verleende vergunningen opnieuw beoordeeld zullen moeten worden, wat kan leiden tot intrekking van verleende vergunningen in overbelaste situaties;
  • bij het intrekken van reeds verleende vergunningen de provincie in beginsel financieel aansprakelijk is;
  • de omvang van de financiële schadevergoeding groot kan zijn, gezien de forse investeringen die ondernemers bij uitbreiding van hun activiteiten doen;
  • genoemde financiële risico’s vermeden kunnen worden door vergunningen te verlenen op basis van een eigen passende beoordeling voor het individuele project en indien nodig een ADC-toets,

verzoeken GS tot de uitspraak van de Raad van State bij het verlenen van vergunningen voor de Wet natuurbescherming geen gebruik meer te maken van ontwikkelruimte in het PAS maar de beoordeling te doen op basis van een project specifieke passende beoordeling en indien nodig een ADC-toets,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts Annemieke Wissink
Partij voor de Dieren PvdA

Kees Slingerland
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Aanvullend klimaatbeleid

Lees verder

Motie Tussendoelen klimaat- en energiedoelstellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer