Motie Afstemmen provin­ciale vrij­stel­lings­lijst en aandachts­soor­ten­lijst


13 december 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 december 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

- de aandachtssoortenlijst onderdeel uitmaakt van de bijlagen bij het Statenvoorstel Kaderstelling en investeringsvoorstel natuurbeleid (PS/2017/833);

- de aandachtssoortenlijst soorten bevat die volgens de rode lijst bedreigd zijn of waarvan de trend negatief is en waarvoor het huidige beleid onvoldoende effectief is;

- de aandachtssoortenlijst soorten bevat die ook op de provinciale vrijstellingslijst (bijlage 7.4.1 bij hoofdstuk 7 van de provinciale verordening) staan en dus zonder ontheffing opzettelijk gedood mogen worden en tevens is toegestaan de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen;

Van mening dat de provinciale vrijstellingslijst niet is afgestemd met aandachtssoortenlijst,

Besluiten de bunzing, wezel en hermelijn van de provinciale vrijstellingslijst af te halen;

en verzoeken GS deze soorten voor zover deze nog niet op de aandachtssoortenlijst staan, hier alsnog in op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Kees Slingerland
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PvdA, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PVV, SGP, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Reptielen opnemen in aandachtssoortenlijst

Lees verder

Motie uitfaseren geitenhouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer