Motie Begrenzing aantal land­bouw­huis­dieren


8 november 2017

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het college streeft naar een goede balans tussen economie en ecologie;

Van mening dat deze balans op dit moment ver te zoeken is;

Overwegende dat:

- De balans tussen economie en ecologie met name wordt verstoort door de intensieve veehouderij[1];

- Ondanks eerdere krimpmaatregelen de veestapel weer is gegroeid[2];

Van oordeel dat:

- De intensieve veehouderij zal moeten krimpen om de balans enigszins te kunnen herstellen;

- De Kwaliteitsimpuls agro & food hier niet voldoende op aanstuurt;

Vragen het college van Gedeputeerde Staten om op zeer korte termijn een plan voor te leggen aan PS dat moet leiden tot een afname van het aantal landbouwhuisdieren in Overijssel.

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts

Partij voor de Dieren

[1] http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/wp-content/uploads/pbl-2017-tussenbalans-van-de-leefomgeving-2908.pdf

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/10/18/minister-kamp-waarschuwt-voor-onverantwoorde-groei-melkveestapel


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, VVD, D66, ChristenUnie, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Tijdelijke uitbreidingsstop geitenhouderijen

Lees verder

Motie Afstemmen provinciale vrijstellingslijst en aandachtssoortenlijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer