Tijde­lijke uitbrei­dingsstop geiten­hou­de­rijen


27 september 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 27 september 2017

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies, RIVM 2017-0062) aangeeft dat er een substantieel verhoogde kans op longziektes bestaat voor mensen die binnen een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen;

het nog onbekend is waardoor dit verhoogde risico ontstaat en daardoor er nu geen gerichte risicoreducerende maatregelen genomen kunnen worden;

vervolgonderzoek naar de oorzaak van dit risico en de noodzakelijke risicoreducerende maatregelen door het kabinet is toegezegd;

het kabinet aangeeft het wenselijk te vinden dat de bevoegde gezagen rekening houden met deze zorgelijke signalen;

de provincies Gelderland en Noord-Brabant hierop een tijdelijk moratorium hebben ingesteld.

Overwegende dat:

er terechte zorgen zijn bij zowel ondernemers als omwonenden en duidelijkheid op korte termijn wenselijk is;

Spreken uit dat:

De volksgezondheid voor het economisch belang van de landbouwsector gaat.

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

Per direct die maatregelen en besluiten te nemen die het nieuwvestigen van, het uitbreiden van en het omschakelen naar geitenhouderijen tijdelijk voorkomen voor een periode van ten minste 6 maanden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Annemieke Wissink
PvdA

Henriette Klein Bleumink-Hooiveld
SP

Kees Slingerland
GroenLinks

Fred Kerkhof
50 Plus


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, GroenLinks, SPen50plus

Tegen

CDA, D66, VVD, PVV, SGPenChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Waarden aan indicator aandeel hernieuwbare energie

Lees verder

Motie Begrenzing aantal landbouwhuisdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer