Motie bevoegd­heden GS betref­fende de FBE


1 juli 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • de faunabeheereenheid Overijssel (FBE) niet functioneert op het gewenste niveau (zie toelichting);
  • Gedeputeerde Staten onvoldoende bevoegdheden hebben om te borgen dat de taken die de FBE ten behoeve van de provincie Overijssel uitvoert op een professionele en zorgvuldige wijze worden uitgevoerd;
  • in andere provincies zulke bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten zijn toegekend door in de provinciale omgevingsverordening aanvullende regels op te nemen betreffende de samenstelling en reglementen van het bestuur van de faunabeheereenheid,

verzoeken GS

  • wijzigingen van de omgevingsverordening voor te bereiden waarmee geregeld wordt dat Gedeputeerde Staten bevoegdheden krijgen betreffende de samenstelling en reglementen van het FBE bestuur, zoals met betrekking tot
  1. het bestuursreglement van de FBE
  2. het huishoudelijk reglement van de FBE
  3. de benoeming van de voorzitter van het FBE bestuur
  4. de maatschappelijke organisaties die in het FBE bestuur vertegenwoordigd zijn
  5. de mogelijkheid een adviseur te benoemen die de vergaderingen van het FBE bestuur kan bijwonen;
  • deze wijzigingen bij de eerstvolgende actualisatie omgevingsverordening ter vaststelling aan PS voor te leggen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, 50Plus

Tegen

Forum voor Democratie, CDA, VVD, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Amendement Kanaal Almelo-de Haandrik – Schademeldingen na 16 juni 2020

Lees verder

Motie Informatie voortgang natuurherstelmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer