Motie Infor­matie voortgang natuur­her­stel­maat­re­gelen


1 juli 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

 • de provincie Overijssel een pakket van ca. 660 natuurherstelmaatregelen uitvoert in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS);
 • de PAS-partners hebben besloten, ondanks de PAS-uitspraak van de Raad van State, aan de deadline van 1 juli 2012 vast te houden om alle maatregelen te hebben uitgevoerd [i];
 • de deadline voor de uitvoering de maatregelen dus nog steeds 1 juli 2021 is;
 • PS met het instemmen met de aanbevelingen in het rapport van Rekenkamer Oost Nederland (RON) over het PAS [ii] aan GS heeft gevraagd om te rapporteren over de voortgang in de herstelmaatregelen, zodat – ook – PS een vinger aan de pols kan houden;
 • deze gevraagde rapportage niet bij de jaarstukken 2019 is gevoegd;
 • GS zich hiermee niet houdt aan het verzoek van PS als verwoord in het unaniem aangenomen Statenvoorstel PS/2017/940;
 • RON in haar brief aan PS van 25 mei 2020 er nogmaals op wijst dat informatie op het juiste aggregatieniveau helpt bij het vinger aan de pols houden en dat de veelheid aan informatie op detailniveau en het ontbreken van informatie op totaalniveau dit lastig maken;
 • GS in reactie op deze aanbeveling van RON [iii] aangeeft pas bij de jaarrekening 2020 een totaaloverzicht te zullen opnemen van de herstelmaatregelen,

overwegende dat

 • GS aangeeft te verwachten dat niet alle maatregelen voor de deadline uitgevoerd zullen zijn [iv];
 • de jaarrekening 2020 slechts twee maanden voordat de uitvoeringsdeadline verloopt wordt gepubliceerd;
 • PS dan niet meer de mogelijkheid heeft om, indien nodig, bij te sturen,

roepen GS op om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de publicatie van de begroting 2021, het gevraagde totaaloverzicht van de voortgang van de ca. 660 natuurherstelmaatregelen te rapporteren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

i Rapportage voortgang uitvoering herstelmaatregelen 2019, BIJ12 https://www.bij12.nl/onderwerp...

ii ‘De PAS er in houden’, Rekenkamer Oost Nederland, oktober 2017.

iii Zie beantwoording Statenvragen jaarstukken 2019, vraag 91. En ook de reactie van GS d.d. 16 juni 2020 op de brief van de Audit Commissie over de Jaarstukken 2019.

iv Zie beantwoording Statenvragen jaarstukken 2019, vraag 74.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie bevoegdheden GS betreffende de FBE

Lees verder

Motie Uitstel beleidsregels extern salderen en verleasen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer