Motie Waarden aan indicator aandeel hernieuwbare energie


19 juli 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 19 juli 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

Overijssel een doelstelling heeft van 20% hernieuwbare energie in 2023;

het aandeel hernieuwbare energie nu is opgenomen als indicator in de monitor (2.1.d);

in deze indicator geen streefwaarden zijn opgenomen voor de tussenliggende jaren, anders dan een herhaalde verwijzing naar de streefwaarde voor 2023;

de realisatiewaarden voor het aandeel hernieuwbare energie ontbreken in de indicator;

van mening dat een indicator zonder waarden voor de tussenliggende jaren een loze indicator is;

overwegende dat:

PS en GS door het ontbreken van deze waarden niet goed kunnen beoordelen of het aandeel hernieuwbare energie op schema ligt voor het behalen van de 2023 doelstelling

een onderbouwd oordeel over de voortgang richting de 2023 doelstelling van belang is om – indien nodig – tijdig te kunnen bijsturen

verzoeken GS streefwaarden vast te stellen voor het aandeel hernieuwbare energie voor de jaren 2018 tot en met 2022 en deze samen met de realisatiewaarden op te nemen in de monitor Overijssel bij de betreffende indicator

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Robert Jansen
GroenLinks

Tijs de Bree
PvdA

Harry Broekhuis
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SGP, 50Plus, SP, PvdA

Tegen

CDA, VVD, ChristenUnie, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer