Motie definitie duurzame ontwik­keling uitvoe­rings­pro­gramma agro & food


28 september 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 28 september 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- Dat het begrip duurzame ontwikkeling van het agro & food uitvoeringsprogramma een duidelijk kader behoeft;

- Er in 1987 een definitie voor duurzame ontwikkeling door de VN commissie Brundtland is opgesteld in het rapport `Our Common Future`;

van oordeel dat:

- Dit nog steeds de beste definitie van duurzaamheid is: toekomstige generaties dezelfde kansen geven als die wij hebben, hetgeen betekent: het doorgeven van een schone bodem, water en lucht, maar ook: de klimaatverandering een halt toeroepen, grondstoffen beschikbaar houden en het ecologisch kapitaal in stand houden;

- Een duidelijk kader met betrekking tot duurzame ontwikkeling helpt de resultaten van het uitvoeringsprogramma voor de agro & foodsector te verhogen;

verzoeken GS:

-Om binnen het uitvoeringsprogramma agro & food, de definitie van de Commissie Brundtland ten aanzien van duurzame ontwikkelingen te hanteren, welke luidt: `De ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen`

en gaan over tot de orde van de dag.


Lia van Dijk
PvdD


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement : duurzaamheid uitvoeringsprogramma agro & food

Lees verder

Motie Biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer