Motie Dieren­am­bu­lances


9 november 2016

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 9 november,

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • De provincie per 1 januari 2017 een grote verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld door de decentralisatie van natuurbeheer;
  • Dieren volgens de Wet natuurbescherming een eigen intrinsieke waarde hebben en integraal deel uitmaken van onze natuur;
  • Bij wet is vastgelegd dat hulpbehoevende dieren vallen onder een menselijke zorgplicht;
  • Afdelingen van de dierenambulances in de provincie Overijssel noodlijdend zijn door aflopende subsidies en beperkte gemeentelijke tegemoetkomingen;

Overwegende dat:

  • De provincie, als verantwoordelijke bestuurslaag voor het natuurbeheer, verantwoordelijk is voor de in het wild levende dieren;
  • Een professionele en tevens efficiënte organisatie van dierennoodhulp c.q. dierenambulances in het verlengde ligt van de provinciale verantwoordelijkheden en (nieuwe) taken op het gebied van natuurbeheer én van een toenemende maatschappelijke behoefte aan hulp voor dieren in nood;
  • Een snelle en effectieve afhandeling van vervoer en noodhulp veel baat heeft bij het bestaan van één meldpunt;

verzoeken GS:

  • In kaart te brengen welke financiële tekorten er zijn bij dierenambulances voor noodhulp aan en vervoer van zieke en gewonde, in het wild levende dieren in de provincie Overijssel;
  • De mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van één meldpunt voor vervoer en noodhulp in de provincie Overijssel, en de financiële consequenties daarvan;
  • Voorafgaand aan de bespreking van de Wet Natuurbescherming, PS te informeren over de tekorten bij dierenambulances, zodat PS in staat zullen zijn aan deze provinciale verantwoordelijkheid invulling te geven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, 50Plus, PvdA

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, ChristenUnie, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer