Motie Opvang in het wild levende dieren


9 november 2016

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 9 november,

De Staten, gehoord de beraadslaging,


constaterende dat:

  • De provincie per 1 januari 2017 een grote verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld door de decentralisatie van natuurbeheer;
  • Er in de provincie én daarbuiten sprake is van sluitingen van dierenopvanglocaties voor dieren die in de vrije natuur leven en door ziekte of verwonding tijdelijke opvang nodig hebben;

overwegende dat:

  • Dieren een integraal onderdeel vormen van de natuur en de opvang van verwonde of anderzins noodlijdende dieren past in het kader van natuurbeheer;
  • Het verdwijnen van dierenopvanglocaties veelal komt door een gebrek aan financiële middelen en dierenopvanglocaties een gemeente-overstijgende functie hebben;
  • De provincie de wens uitspreekt om de betrokkenheid van de maatschappij bij de natuur te vergroten, en het faciliteren van dierenopvang hiervoor een buitengewoon geschikt instrument is;

verzoeken GS:

  • In kaart te brengen waar de verschillende categorieën van in het wild levende dieren op dit moment terecht kunnen in de Provincie Overijssel;
  • Te onderzoeken hoe hulp voor in het wild levende dieren in nood beter beschikbaar kan worden gemaakt om zodoende een goede opvang van noodlijdende dieren te kunnen waarborgen;
  • Op basis daarvan, voor de bespreking van de Nieuwe Wet Natuurbescherming, in beeld te brengen hoe een dekkende opvang voor noodlijdende dieren in de provincie Overijssel te realiseren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, 50Plus, PvdA

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteit

Lees verder

Motie Dierenambulances

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer