Motie Stoppen met vuurwerk


22 januari 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 22 januari 2020.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

• de jaarwisseling door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het gevaarlijkste moment van het jaar genoemd wordt, waarbij ieder jaar weer sprake is van ernstig menselijk leed, veel dierenleed, schade aan het milieu, verstoring van de openbare orde en veiligheid en daarmee gepaard gaande miljoenenschade, zowel aan publieke als private eigendommen;

• het afsteken van vuurwerk door particulieren hiervoor de belangrijkste oorzaak is;

• de afgelopen jaarwisseling hiervoor wederom schrijnend bewijs heeft geleverd,

constaterende dat

• de bevoegdheid tot het instellen van een vuurwerkverbod bij de landelijke overheid berust en de bevoegdheid tot het nemen van vuurwerkbeperkende maatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid vooral bij de gemeenten berust,

van mening dat

• de provincie, met het oog op de veiligheid en het welbevinden van mensen, dieren en milieu zich, met inachtneming van haar positie en bevoegdheden, in dient te spannen voor een veiliger jaarwisseling in Overijssel;

• het belangrijk is hiervoor een helder signaal af te geven richting de landelijke politiek,

spreken zich uit voor een vuurwerkverbod

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Dirk van Dijk
SGP

Manouska Molema
GroenLinks

Jan Westert
ChristenUnie

Annemieke Wissink
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, SGP

Tegen

Forum voor Democratie, CDA, VVD, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie stikstof meenemen in weerstandsvermogen

Lees verder

Motie Geen bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer