Motie mest­ver­gisters


20 januari 2016

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011.

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 20 januari 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • Het ministerie van EZ de verplichte omgevingsvergunning milieu voor mestvergisters heeft afgeschaft;
 • emissies van methaan, zwavelzuur en waterstofsulfide leiden tot risico’s (brand, explosie, vergiftiging) en milieuschade [1];
 • mestvergisting hevige stankoverlast voor de omgeving met zich meebrengt;
 • mestvergisting geen significante bijdrage levert aan het oplossen van de mestproblematiek;
 • bij mestvergistingsinstallaties investeringen niet in redelijke verhouding staan tot de economische en/of energetische en/of ecologische rentabiliteit;

van mening dat:

 • mestvergisting geen schone en duurzame manier van energieopwekking is;
 • mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties voor maatschappelijke onrust (kunnen) zorgen;
 • financiële en planologische ondersteuning voor mestvergistingsinstallaties niet gewenst is;

verzoeken GS:

 • Geen (co)financiering (meer) te verlenen voor mestvergisters;
 • hierop (huidige) beleidsstukken aan te passen en daarmee rekening te houden bij toekomstige beleidsstukken en uitvoering daarvan;
 • hierop de vaststelling en uitvoering van financieringsregelingen aan te passen;
 • hierop de criteria voor toekenning van financiering aan te passen;
 • voor leefbaarheid en gezondheid duidelijke criteria op te nemen waaraan de provincie ook inhoudelijk toetst;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, D66, SGP, CU, 50Plus, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer