Motie Mest­ver­gisters niet faci­li­teren en subsi­diëren


25 januari 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 januari 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • een deel van de investeringen in het kader van het programma Nieuwe Energie 2017-2023 zullen worden besteed aan de productie van biogas uit dierlijke mest;
  • mest niet zomaar ontstaat maar het restproduct is van een industrie die verantwoordelijk is voor de hoogste uitstoot van broeikasgassen wereldwijd;
  • we veel meer energie verspillen aan de bio-industrie dan dat er energie wordt opgewekt uit mest;
  • mestvergisting geen enkele bijdrage levert aan het oplossen van de klimaatproblematiek;
  • mestvergisting er wel toe leidt dat koeien jaarrond op stal staan;

Van mening dat

  • mestvergisting geen duurzame manier van energieopwekking is;
  • dat gas uit mest niet duurzaam kan worden genoemd;
  • de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid en energie vragen om fundamentele keuzes en integrale oplossingen,

verzoeken GS

  • het subsidiëren en faciliteren van mestvergisters te beëindigen;
  • er bij de toekenning van subsidies voor duurzame energie voor te zorgen dat de gehele levenscyclus van de opgewekte Petajoules in ogenschouw wordt genomen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, D66, CU, SGP, CDA, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Houtverbranding hernieuwbare energie

Lees verder

Motie (vreemd aan de orde van de dag) duurzaam consumeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer