Motie Over­dracht Infec­tie­ziekten


16 november 2022

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 16 november 2022.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • sinds de uitbraak met de nieuwe variant vogelgriep H5N1 in oktober 2021 op 98 besmette bedrijven in totaal 4,8 miljoen dieren om het leven zijn gebracht en daarnaast nog 1,2 miljoen dieren preventief zijn gedood[1],

overwegende dat

  • de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) in haar zienswijze ‘Doden van dieren aan het licht’ wijst op het belang om “in de ruimtelijke ordening bij de inrichting van natuurgebieden en veehouderijbedrijven rekening [te] houden met de mogelijke insleep van infectieziekten vanuit wilde vogelpopulaties, bijvoorbeeld door geen nieuwe pluimveebedrijven te positioneren rondom waterrijke gebieden of geen nieuwe waterrijke natuur te creëren in gebieden met veel pluimveebedrijven” (pag. 42 van RDA.2022.046)[2],

van mening dat

  • het wenselijk is de mogelijkheden om door middel van ruimtelijke ordening het risico op de insleep van vogelgriep te beperken nader te onderzoeken en waar zinvol een plek te geven in de nieuwe Omgevingsvisie,

verzoeken GS

  • bij de uitwerking van het WAAR voor landbouw en natuur (paragraaf 6.2 van het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie) rekening te houden met de risico’s op overdracht van infectieziekten

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts Partij voor de Dieren

Peter Hermans PvdA

Douwe Bouma GroenLinks


[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/besmettingen-vogelgriep-bij-bedrijven s.v.z. 10 november 2022

[2] https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2022/05/11/zienswijze-doden-van-dieren


Status

Aangenomen

Voor

GL, CU, PvdD, SP, D66, CDA, PvdA

Tegen

PVV, SGP, VVD, Groep Brommer, OCL