Motie Zoek­ge­bieden Wind­energie IJssel­delta


16 november 2022

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 16 november 2022.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ is afgesproken dat de uitsluitingsgebieden voor windenergie herijkt zullen worden;
  • polder Mastenbroek naast de landschappelijke waarde ook belangrijk is als broedgebied voor weidevogels,

van mening dat

  • de gewenste route voor deze herijking niet ligt in het opheffen van het uitsluitingsgebied windturbines in het Nationaal Landschap IJsseldelta, maar in het aanwijzen van zoekgebieden windenergie, conform de uitgevoerde herijking in Noordoost-Twente (Statenvoorstel nr. 2020/1104733);
  • het wenselijk is dat het aanwijzen van zoekgebieden windenergie plaatsvindt in goed overleg met de omgeving,

constaterende dat

  • het amendement ‘In stand houden uitsluitingsgebied windturbines IJsseldelta’ voorziet in de betreffende wijzigingen in het ontwerpbesluit van statenvoorstel nr. PS/2022/1108459,

verzoeken GS

  • voor de herijking van het uitsluitingsgebied windturbines IJsseldelta op korte termijn een traject te starten waaruit - in overleg met de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland - moet blijken of en waar binnen dit gebied windturbines zouden kunnen worden toegestaan;
  • zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de eerstvolgende actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, de uitkomsten van dit gebiedsproces in de vorm van aan te wijzen zoekgebieden windenergie ter besluitvorming aan PS voor te leggen

en gaan over tot de orde van de dag.

Jan Jonker SGP

Luuk Folkerts Partij voor de Dieren

Wim Duitman CDA

Peter Hermans PvdA

Sybren Stelpstra ChristenUnie

Lex Schukking VVD


Status

Aangenomen

Voor

GL, CU, PvdD, SP, D66, SGP, CDA, PvdA, VVD

Tegen

OCL, Groep Brommer, FMO