Motie Tussen­doelen klimaat- en ener­gie­doel­stel­lingen


27 februari 2019

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 27 februari 2019,

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • ­de Rekenkamer Oost Nederland in het rapport "Energie in transitie - Een vergelijkend onderzoek naar de inzet van de provincies in de energietransitie” (kenmerk PS/2018/983) aanbeveelt dat voor klimaat- en energiedoelen de weg richting einddoel bepaald wordt door het stellen van tussendoelen,

van oordeel dat

  • ­het formuleren van ambitieuze doelstellingen voor de lange termijn vraagt om concrete tussendoelen voor de relatief korte termijn;
  • tussendoelen met een tussenliggende periode van meer dan 4 jaar onvoldoende zijn voor adequate tussentijdse evaluatie van de voortgang,

verzoeken GS

  • voor klimaat- en energiedoelen voor de lange termijn de weg richting het einddoel te bepalen door het stellen van tussendoelen waarbij de tussenliggende periode steeds maximaal 2 jaar bedraagt;
  • dit aan PS voor te leggen bij de vertaling van het klimaatakkoord naar een provinciale doelstelling,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA

Tegen

VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie PAS op!

Lees verder

Amendement regeling afmesten biologische geitenbokken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer