Motie rapportage broei­kas­gase­missies 


19 juli 2017

Aangehouden motie, in stemming gebracht 27 september 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 19 juli 2017

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat GS in het kader van klimaatafspraken voornemens is begin 2018 een eerste rapportage over CO2 emissies in Overijssel

overwegende dat CO2 niet het enige broeikasgas is dat klimaatverandering veroorzaakt

van mening dat de rapportage zou moeten gaan over alle belangrijke broeikasgasemissies

verzoeken GS alle relevante broeikasgasemissies mee te nemen in de geplande rapportage over emissies in Overijssel en deze uit te drukken in CO2 equivalenten

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Robert Jansen
GroenLinks

Tijs de Bree
PvdA

Harry Broekhuis
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, ChristenUnie, SGP, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Broeikasgasemissies Overijsselse landbouw

Lees verder

Motie Waarden aan indicator aandeel hernieuwbare energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer