Motie resultaat telt


6 juli 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 juli 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • Sinds 1960 meer dan 60 procent van alle weidevogels is verdwenen;
 • Er landelijk nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over is;
 • Dit voor Overijssel niet anders is;
 • Agrarisch Natuurbeheer tot nu toe weinig effectief is gebleken;

Overwegende dat:

 • De intensieve landbouw de belangrijkste oorzaak van de afname van de weidevogelstand en de biodiversiteit is;
 • Dat natuurbeheer een kerntaak van de provincie is;
 • Subsidiegelden goed besteed moeten worden;
 • Er dit jaar wordt gestart met monitoring voor agrarisch natuurbeheer;

Roepen GS op:

 • Een onafhankelijke nulmeting te laten uitvoeren;
 • Een concrete resultaatverplichting als voorwaarde te stellen voor de subsidieverlening;
 • En tweejaarlijks de behaalde resultaten onafhankelijk te laten evalueren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie stimulering eiwittransitie

Lees verder

Amendement : duurzaamheid uitvoeringsprogramma agro & food

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer