Motie toepassen van begin­selen van een duurzame en circu­laire economie


8 juni 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 8 juni 2016

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • In het investeringsvoorstel 'Versterken MKB en Ondernemerschap' het stimuleren van een duurzame en circulaire economie ontbreekt;
  • De provincie zich verantwoordelijkheid acht om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren;
  • In het coalitieakkoord de ambitie om toe te groeien naar een circulaire economie is opgenomen;

Overwegende dat:

  • Het stimuleren van een duurzame en circulaire economie specifieke aandacht vergt voor bedrijven die de beginselen van een circulaire economie toepassen;
  • Ondergetekenden het belangrijk vinden dat dit college duidelijke doelstellingen vormt over de ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie;
  • Een duurzame en circulaire economie pas kan worden gerealiseerd als Overijssel bedrijven aantrekt die de beginselen van een circulaire economie toepassen;

Roepen GS op om het toepassen van de beginselen van een duurzame en circulaire economie als een criterium mee te nemen bij de selectie van snelle groeiers

en gaan over tot de orde van de dag.


Lia van Dijk, Partij voor de Dieren
Claar Grooten, D66
Janet Duursman, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GL, SP, PvdA, CDA, VVD, D66, SGP, CU, 50Plus

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Wijziging herziening deelgebied Midden

Lees verder

Motie stimulering eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer