Motie uitvoe­rings­pro­gramma Agro & Food naar PS


22 april 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 22 april 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het investeringsprogramma Agro & Food een brede, in algemene termen geformuleerde doelstelling heeft en daardoor onvoldoende kaderstellend is,

van mening dat het uitvoeringsprogramma concrete doelen en keuzes zal moeten bevatten voor de transitie naar kringlooplandbouw,

roepen GS op om het uitvoeringsprogramma Agro & Food ter besluitvorming voor te leggen aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Wybren Bakker
D66

Henriette Klein Bleumink
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Aanscherpen doelstelling investeringsvoorstel Agro & Food

Lees verder

Amendement Bijstelling budget Impuls voor Natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer