Amen­dement Aanscherpen doel­stelling inves­te­rings­voorstel Agro & Food


22 april 2020

Ondergetekenden stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van Statenstuk PS/2020/1100726

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

  1. In te stemmen met de in het statenvoorstel ‘Investeringsvoorstel Agro&Food: kringlopen sluiten 2020-2023’ genoemde hoofdlijn ‘Transitie naar duurzame toekomstbestendige landbouw’ en ondersteunende lijn ‘Verduurzaming en innovatie van de voedselketen’;
  2. De doelstelling van het programma Agro & Food komt te luiden:

Met het faciliteren en stimuleren van innovatie dragen we bij aan een transitie naar vormen van kringlooplandbouw en een verduurzaming van de voedselketen, mét een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering. Overijssel is hierbij voorloper in het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw.

Het programma Agro&Food moet bijdragen aan:

  • Bodemkwaliteit, als basis voor de kringlooplandbouw;
  • Bemesting met circulaire grondstoffen;
  • Diervoeding met circulaire grondstoffen;
  • De verbinding met klimaat, als belangrijke randvoorwaarde;
  • De verbinding met biodiversiteit, als belangrijke randvoorwaarde;
  • De verbinding met de consument, als belangrijke randvoorwaarde.
  • Voor de monitoring en verantwoording aan PS zal gebruik gemaakt worden van het ‘Advies opzet monitoring en evaluatie kringlooplandbouw’ zoals opgesteld door Wageningen University & Research op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Toelichting

Met de nu voorgestelde wijziging van het ontwerpbesluit van Statenstuk PS/2020/1100726 beogen de indieners dat de focus van het Agro&Food (A&F) programma komt te liggen op de transitie van de primaire landbouwpraktijk naar kringlooplandbouw. De oorspronkelijke Statenvoorstel kent een zeer breed geformuleerde doelstelling die de mogelijkheid biedt voor een brede aanwending van de toegezegde middelen.

Uit de evaluatie van het vorige A&F programma bleek bij veel partijen juist een duidelijke wens voor meer focus. Het gegeven dat het budget voor het voorliggende A&F programma is gehalveerd ten opzichte van het vorige A&F programma, maakt de noodzaak voor focus des te urgenter.

L. Folkerts
Partij voor de Dieren

W. Bakker
D66

H. Klein Bleumink
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Naleven uitspraak Raad van State

Lees verder

Motie uitvoeringsprogramma Agro & Food naar PS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer