Motie Voor­keurs­per­spectief


Motie Vreemd

10 november 2021

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 10 november 2021.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op 6 oktober jl. in alle zeven themacommissies van Provinciale Staten van Overijssel een meningsvormend gesprek heeft plaatsgevonden over de vier verschillende perspectieven voor Overijssel in het kader van de Nieuwe Omgevingsvisie,

constaterende dat op 3 november jl. in de commissie Omgevingsvisie is gebleken dat er brede steun is voor het voorkeurspakket van GS zoals geschetst in de gespreksnotitie van 21.09.2021 (kenmerk 2021/0210159),

spreken de voorkeur uit voor het perspectief Zelfbewust Overijssel als basis voor de Nieuwe Omgevingsvisie,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Frederik Tattersall, OCL

Lucas Brinkhuis, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen