Motie Korhoenders


Motie Vreemd

6 april 2022

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 30 maart 2022.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • het college van GS heeft besloten om op de Sallandse Heuvelrug (SH) het bijplaatsen van korhoenders uit Zweden voort te zetten voor de periode 2022-2026,

overwegende dat

  • Provinciale Staten op 9 februari jl. in een infosessie zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van het korhoen op de SH, de ingezette maatregelen voor het leefgebied, de consequenties als het korhoen uitsterft op de SH en het perspectief op langere termijn;
  • GS voornemens zijn om na 5 jaar te evalueren of de korhoenpopulatie op de SH zich gaat herstellen en of langer doorgaan met bijplaatsen dan nog zinvol is,

van mening dat

  • de ingezette en uitgevoerde maatregelen zich in de komende 5 jaar zullen moeten bewijzen;
  • evalueren zonder vooraf geformuleerde doelen weinig zin heeft,

verzoeken GS

  • concreet te maken welke tekenen van herstel de komende 5 jaar verwacht mogen worden;
  • evaluatiecriteria te formuleren aan de hand waarvan over 5 jaar bepaald kan worden of doorgaan met bijplaatsen dan nog zinvol is;
  • PS hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk januari 2023 te berichten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Jeroen Piksen, CDA

Wybren Bakker, D66

Anneriek Schönbaum, Groep Schönbaum

Chilion Snoek, FMO

Renate van der Velde, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, D66, FMO, Groep Schönbaum, ChristenUnie, PvdA, SP, VVD, SGP

Tegen

OCL, Forum voor Democratie, GroenLinks, PVV

Lees onze andere moties

Motie Voorkeursperspectief

Lees verder

Motie Snelheidsverlaging N36

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer