Op pad met boswachters Sallandse Heuvelrug


2 augustus 2017

Vandaag bracht de Overijsselse fractie van de Partij voor de Dieren een bezoek aan natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. In dit gebied staat een aantal maatregelen gepland, in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), om te zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide behouden blijft en versterkt wordt. Onze fractie wilde daar graag meer over weten en kreeg daarom een rondleiding en uitleg van onder andere boswachter Arend Spijker.​

De PAS in het kort
In Europese richtlijnen zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd voor het Natura-2000 netwerk. Omdat het in Nederland niet goed gaat met de natuur zijn die doelstellingen in gevaar: bestaande activiteiten van landbouw, verkeer en industrie veroorzaken teveel stikstofdepositie. Volgens de nationale en Europese richtlijnen zou er dan ook in veel gebieden geen ruimte meer zijn voor uitbreiding van deze vervuilende activiteiten. De PAS is een landelijk programma dat in het leven is geroepen om toch economische ontwikkeling mogelijk te maken. Dat gebeurt door een hypotheek op de toekomst van de natuur te nemen. Binnen de verwachte toekomstige daling van stikstofdepositie, wordt ontwikkelruimte gecreëerd voor (agrarische) bedrijven. Maar die daling is helemaal niet zeker en de eerste metingen laten ook geen daling zien. De Partij voor de Dieren is er dan ook absoluut geen voorstander van dat er desondanks extra ruimte wordt gegeven aan vervuilende industrie.

De Sallandse Heuvelrug
De Sallandse Heuvelrug, een Natura-2000 gebied, heeft flink te leiden onder stikstofdepositie veroorzaakt door omliggende intensieve landbouw. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen met de provincie aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Tegelijkertijd houdt de provincie in haar beleid de deur wagenwijd open voor de intensieve landbouw. Volgens de fractie van de Partij voor de Dieren is dit erg tegenstrijdig en is de uitvoer van herstelmaatregelen dweilen met de kraan open, zolang de bron het probleem niet wordt aangepakt.

De korhoender is een bekend slachtoffer van stikstofdepositie in het gebied. Door de verzuring wordt de grond armer, ontstaat er monocultuur in de flora en daarmee loopt ook de fauna, waaronder insecten, sterk terug. Voor de korhoen, met name de kuikens, betekent dat dat er te weinig eten is om te kunnen overleven. (Zie ook onze eerdere actie: voedselbank voor de korhoenders.)

Bos
Op een aantal plekken langs de rand van de heide op de Sallandse Heuvelrug worden delen van het bos gekapt om plaats te maken voor nieuwe heide. Onze fractie werd in eerste instantie niet blij van dit nieuws. Bos verdwijnt al in zo’n rap tempo in Nederland, waarom moet het hier in dit natuurgebied ook gekapt worden? Boswachter Hugo Tromp legt ons uit dat dit van belang is voor het creëren van natuurlijke verbindingszones. In de jaren 30 is de heide flink bebost, daardoor zijn de heide en weidelandschappen van elkaar versnipperd geraakt.

Edelhert
Tijdens onze wandeling met de boswachters hebben we het ecoduct bezocht dat onder andere voor het edelhert geschikt is gemaakt. Des te wranger is het dat edelherten in onze provincie, onder het mom van verkeersveiligheid, niet welkom zijn en worden afgeschoten. Komend jaar zullen we daar, bij de opstelling van het nieuwe faunabeheerplan, aandacht voor vragen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt opheldering over brandveiligheid stallen Overijssel

In Erichem (Gelderland) is afgelopen donderdag een megastal met 20.000 varkens van de beruchte varkensbaron Adriaan Straathof...

Lees verder

Opinie: Stalbranden vooral een politiek probleem

De stalbrand die in de nacht van zondag op maandag een varkensstal in het Twentse Agelo in de as legde, volgt kort op de ramp...

Lees verder