Water­kwa­liteit in Over­ijssel onder de maat; extra maat­re­gelen nood­za­kelijk


5 oktober 2015

Zwolle - De Partij voor de Dieren wil afdwingen dat extra maatregelen worden opgenomen in de Omgevingsvisie om de Kaderrichtlijn Water doelstellingen voor waterkwaliteit te behalen. Het grootschalig gebruik van mest en landbouwgif vormt een bedreiging voor duurzame waterwinning, een slechte ecologische situatie en steeds hogere uitgaven voor het waterkwaliteitsbeheer.

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is ingesteld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. In 2015 zouden volgens de KRW alle waterlichamen in ‘goede toestand’ moeten zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat de waterkwaliteit geen belemmering vormt voor de natuur of voor de bereiding van drinkwater. Ook mag er geen sprake zijn van uitputting van water. Er is echter uitstel met tweemaal zes jaar mogelijk. Nederland gaat uit van het maximaal mogelijke uitstel, waarbij in 2027 aan de doelen moet worden voldaan. Ook met uitstel lijken we de doelstellingen niet te gaan halen. Althans, niet met de huidige maatregelen. De subcommissie Wettelijke adviestaken fysiek domein, adviseert dan ook een ambitieuzer integraal beleid, maar dit wordt door de provincie weggewuifd.

Grondwater

Alleen al in de kwetsbare drinkwaterwingebieden in Overijssel zijn 8 van de 10 locaties verontreinigd met stoffen als nitraat, fosfaat, arseen, sulfaat, nikkel, ammonium, bestrijdingsmiddelen, diverse benzenen, PAK’s en absorbeerbare gehalogeneerde verbindingen.

De KRW doelstelling voor drinkwater is dat de bron van het drinkwater voldoende schoon moet zijn en blijven om zonder veel zuivering drinkwater van te kunnen maken. Voor 7 van de 10 van deze gebieden is de bescherming van de drinkwaterwinning niet of onvoldoende geborgd in de bestemmingsplannen.

Oppervlaktewater

Ook met de ecologische kwaliteit van de waterlichamen in de provincie is het niet goed gesteld. Het aandeel waterlichamen dat op alle vier biologische maatlatten ‘goed’ scoort (vissen, algen, macro-fauna, waterflora), is slechts 5%.

De belasting van het water met nutriënten en chemicaliën (zoals nitraat, fosfaat, ammonium en bestrijdingsmiddelen) wordt voor 75% veroorzaakt door de landbouw en moet worden tegengegaan. Het grootschalig gebruik van mest en landbouwgif vormt een bedreiging voor duurzame waterwinning, ook in de toekomst, een slechte ecologische situatie en steeds hogere uitgaven voor het waterkwaliteitsbeheer.

Fractievoorzitter Lia van Dijk: “De Partij voor de Dieren wil dat in Overijssel extra maatregelen worden opgenomen in de Omgevingsvisie, om de belasting van water met nutriënten en chemicaliën tegen te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in: het tegengaan van overbemesting, stoppen met het gebruik van landbouwgif en het vergroten van de beschermingszones van waterwingebieden.”

Gerelateerd nieuws

Meldpunt jachtmisstanden Overijssel geopend

Zwolle – De Partij voor de Dieren heeft deze week een “Meldpunt Jachtincidenten Overijssel” in het leven geroepen. Bij dit d...

Lees verder

PvdD vraagt om opheldering vergunningverlening beruchte varkensboer

Maandagavond 19 oktober heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel een zeer geslaagde informatieavond ...

Lees verder