Vragen over aanrij­dingen met reeën


Indiendatum: nov. 2015

Toelichting

Elk jaar worden vinden er gemiddeld 780 aanrijdingen met reeën plaats in de provincie Overijssel. Dat betekent dat er per maand gemiddeld 65 keer een ree wordt geraakt door een auto. Voor zowel mens als dier is dit zeer onwenselijk. Naast veel dierenleed wordt er elk jaar ook rond € 1.500.000 aan schade veroorzaakt door botsingen tussen auto's en reeën [1].

In het faunabeheerplan 2014-2019 worden enkele maatregelen aangedragen om aanrijdingen met reeën en samenhangend dierenleed te voorkomen. Men heeft het onder andere over het plaatsen van wildsignaleringssystemen, geleiderasters, wildspiegels en reflectoren. In het rapport onderzoek van Schoon (2011) [2], waarin wildaanrijdingen in Utrecht zijn onderzocht wordt het volgende geadviseerd: "Houd wegbermen vrij van hoge en dichte beplanting. Hierdoor neemt de zichtbaarheid van eventueel in de berm aanwezig dieren toe en kunnen aanrijdingen worden voorkomen."

Uit een proef van Natuurmonumenten [3] in Gelderland, blijkt deze maatregel effectief te zijn. Ook de provincie Utrecht heeft recent besloten een proef met open wegbermen te starten. Deze maatregel is echter (nog) niet opgenomen in het Faunabeheerplan 2014-2019 van Overijssel.

Vragen

1. Welke infrastructurele maatregelen zijn er reeds in de provincie Overijssel getroffen om aanrijdingen met reeën te voorkomen, zoals in het Faunabeheerplan gesteld? lndien geen, waarom niet?

2. Bent u op de hoogte van het rapport van Schoon? Zo ja, waarom is deze maatregel niet opgenomen in het Faunabeheerplan? Zo nee, in hoeverre vindt u de aanbeveling om wegbermen open te houden, toepasbaar op aanrijdingen met reeën in Overijssel?

Uit de proef van Natuurmonumenten in Gelderland is gebleken dat er bijna geen aanrijdingen meer voor komen op de betreffende locaties, omdat de brede open wegbermen, waar de vegetatie is verwijderd, het ovezicht verbetert en de dieren afschrikt.

3. Heeft u kennis genomen van de succesvolle proef van Natuurmonumenten?

4. Onderschrijft u de potentie van open wegbermen in het voorkomen van aanrijdingen met reeën? Zo nee, waarom niet?

5. Natuurmonumenten wil de proef gaan uitbreiden, zo kondigde een woordvoerder aan. Bent u bereid om Natuurmonumenten te benaderen met de vraag of zij ook in Overijssel een proef willen doen met open wegbermen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om zelf een proef te starten met open wegbermen bij Overijsselse hotspots? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.faunabeheereenheid.nl/overijssel/Algemeen/Faunabeheerplan/faunabeheerplan2014-2019.pdf

[2] http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/Faunabeheer%20in%20de%20praktijk/2011%2012%2015%20Eindrapport%20Onderzoek%20Valwild.pdf

[3] https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/minder-aanrijdingen-met-wild-door-brede-en-open-bermen

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 24 nov. 2015

Antwoord vraag 1
De afgelopen jaren hebben wij maatregelen getroffen ter voorkoming van aanrijdingen met dieren. Bij Rijssen is een ecoduct aangelegd over de provinciale weg N350. De kosten voor de provincie Overijssel bedroegen 8,9 miljoen euro. In de provinciale weg Steenwijk-Blokzijl (N333) is, als uitvoering van het vorige Coalitieakkoord Kracht van Overijssel een 80 meter brede faunapassage gerealiseerd, waarmee een vrije doorgang van dieren tussen de Weerribben en de Wieden mogelijk is gemaakt.
Onder de nabijgelegen Roomslootbrug zijn kleine aanpassingen gemaakt, waardoor reeën en andere soorten gemakkelijker kunnen oversteken. Daarnaast hebben wij een innovatief systeem voor wildsignalering toegepast. Dit systeem is op de volgende plekken geplaatst:
- Langs de N346 bij Diepenheim: Langs de N757 bij De Horte: N377 bij Balkbrug:;
- N337 bij Windesheim:.
Uit camerabeelden blijkt dat bij alle vier de locaties 's nachts reeën oversteken, terwijl er vrijwel geen aanrijdingen meer plaatsvinden.

Antwoord vraag 3 t/m 6
Wij hebben kennis genomen van het rapport van Schoon en de proef van Natuurmonumenten.
In het vigerende Faunabeheerplan is het open houden van wegbermen niet als maatregel opgenomen. Wij vonden dit destijds geen reden om goedkeuring te onthouden aan dit deel van het faunabeheerplan, dat is opgesteld door de Faunabeheereenheid. Wel voeren wij deze maatregel al sinds 2012 uit. Een proef opstarten vinden wij daarom niet nodig. Langs alle provinciale wegen worden langs een strook van 5 meter vegetaties opengemaakt.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over de Megastal Mariënheem

Lees verder

Vragen over wilde zwijnen Engbertsdijksvenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer