Vragen over wilde zwijnen Engberts­dijks­venen


Indiendatum: nov. 2015

Toelichting

Wilde dieren zoals zwijnen en reeën hebben een aantrekkende werking op toeristen en dagjesmensen en dragen daarmee bij aan de toeristische sector. Volgens Staatsbosbeheer is het aantal dagjesmensen in de Engbertsdijksvenen, sinds de berichtgeving over wilde zwijnen in het gebied, sterk toegenomen.

Vragen

1. Erkent u dat wilde dieren van toegevoegde waarde zijn voor dit gebied? Zo nee waarom niet?

De aangerichte schade door wilde zwijnen in het gebied rondom de Engbertsdijksvenen bedroeg in de periode van 2008 t/m 2013 gemiddeld nog geen € 5,- per dag.

2. Deelt u onze mening dat deze kosten zich ruimschoots terugverdienen door het toegenomen toerisme? Zo nee waarom niet?

3. Kunt u aangeven wat de effecten van de jacht zijn op de wilde zwijnen en op andere diersoorten (zoals kraanvogels, kleine zwaan, blauwe kiekendief en toendrarietgans) in het leefgebied?

4. Vallen de jachthutten op de Engbertsdijksvenen zich buiten de vastgestelde verstoringscontour van de kraanvogels? Zo nee waarom niet?

In het rapport `Wilde zwijnen op weg in Nederland` van CLM, dat is opgesteld in opdracht van het Faunafonds, wordt aanbevolen om de nulstand voor wilde zwijnen in bepaalde gebieden los te laten. Daarnaast adviseert dr. G. Groot Bruinderink om te experimenteren met een gebied waar geen enkel zwijn wordt afgeschoten (zie http://vorige.nrc.nl/article1933374.ece). Wilde zwijnen zijn onder andere goed voor de biodiversiteit en het toerisme en de praktijk leert dat wanneer ze eenmaal in bepaalde gebieden gevestigd zijn, ze daar niet meer weg te krijgen zijn.

5. Is de provincie Overijssel bereid om de nulstand voor wilde zwijnen in de provincie los te laten? Zo nee, waarom niet?

In het CLM rapport `Wilde zijnen op weg in Nederland` van maart 2015, wordt tevens gesproken over het gebruik van diervriendelijke verjaagmethodes, zoals schrikdraad, wildrasters en geurgordijnen.

6. Bent u het met ons eens, dat er bij overlast van wilde zwijnen diervriendelijke verjaagmethodes ingezet moeten worden? Temeer, omdat is gebleken dat zwijnenpopulaties na afschot vier keer zo veel jongen gaan reproduceren dan wanneer er niet op ze wordt gejaagd. Zo nee, waarom niet?


Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 24 nov. 2015

Antwoord vraag 1
Of dieren een toegevoegde waarde hebben voor een gebied is afhankelijk van het soort dier en de aanwezige natuurwaarden en grootte van een gebied. Ons beleid over wilde zwijnen is geformuleerd in de Nota beleidsregels faunabeheer (te vinden via http://www.Overijssel.nl/thema's/milieu/flora-en-faunawet/).
Bij het opstellen van dit beleid is gekeken naar de voor- en nadelen die wilde zwijnen voor een gebied kunnen hebben. Wilde zwijnen hebben overwegend een negatief effect op de omgeving, omdat zij schade aan landbouwgewassen veroorzaken, een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid en dierziektes kunnen verspreiden (zie pag. 29 en pag. 52 Nota beleidsregels faunabeheer).

Antwoord vraag 2
Wij delen uw mening niet. Sinds 2013 is de populatie wilde zwijnen aanzienlijk toegenomen.
Dit heeft ook tot een aanzienlijke toename van de schade geleid. Zo heeft het Faunafonds in 2014 iets meer dan € 8.000,- aan tegemoetkomingen in de schade aan agrariërs rondom de Engbertsdijksvenen uitbetaald. Dit bedrag is exclusief het eigen risico van de agrarische ondernemers. De daadwerkelijk geleden schade ligt dus hoger dan het uitgekeerde bedrag. Over (extra) inkomsten zijn ons geen cijfers bekend.
Daarnaast komen de extra inkomsten uit toerisme niet direct ten goede aan de agrarische ondernemers die schade leiden.

Antwoord vraag 3 en 4
In het Natura 2000 ontwerp-beheerplan Engbertsdijksvenen worden contouren aangegeven waarbinnen activiteiten kunnen leiden tot verstoring van de kraanvogel. Dit zijn contouren die een indicatie geven van een zone waarin mogelijk verstoring op kan treden. Het zijn geen vastgestelde verstoringscontouren waarbinnen geen activiteiten ondernomen mogen worden.
Binnen deze contouren zijn hoogzitten aanwezig. De schadebestrijding van wilde zwijnen buiten het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen vindt al vele jaren plaats. Het is niet gebleken dat schadebestrijding leidt tot significante verstoring van de doelsoorten van het gebied, zoals de kraanvogel.

Antwoord vraag 5
Wij zijn hiertoe nu niet bereid. Ons beleid is geformuleerd in de Nota beleidsregels faunabeheer Overijssel. Om dit beleid uit te voeren heeft de Faunabeheereenheid recent het faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 opgesteld. Wij hebben dit faunabeheerplan op 15 september 2014 goedgekeurd. De geldigheid van het faunabeheerplan loopt van 2014 tot 1 september 2019. Aan het eind van deze periode zullen wij de effectiviteit van het faunabeheer en het faunabeleid evalueren.

Antwoord vraag 6 en 7
Wij investeren samen met andere provincies in het ontwikkelen van preventieve middelen, hieronder vallen ook verjaagmethodes. Het faunafonds coördineert deze onderzoeken. Voor onderzoeken verwijzen wij u naar hun website: http://www.biil2.nl/biil2units/faunafonds/maatreqelen/
Wij zien geen aanleiding tot extra inspanningen op dit punt.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over aanrijdingen met reeën

Lees verder

Vragen over de uitstoot van broeikasgassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer