Vragen over afschot spreeuwen


Indiendatum: sep. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting
De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. In de laatste tien jaar is de negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt nog steeds meer dan 2% per jaar. Mede daarom riepen Sovon en Vogelbescherming 2014 uit tot het Jaar van de Spreeuw.

Op 18 augustus jl. is ontheffing aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) verleend voor het doden van spreeuwen met behulp van het geweer in WBE Jachtvereniging Kampen.

Dit ter voorkoming van schade aan bedrijfsmatig geteelde maïs op twee agrarische percelen liggend binnen het werkgebied van de WBE Jachtvereniging Kampen. De ontheffing geldt voor de periode 2016 tot en met 2019.

Vragen:

  1. Welke preventieve akoestische en visuele middelen uit de Handreiking Faunaschade zijn toegepast?
  2. Waarom werken deze niet?
  3. Acht u angstkreten, knallen met vuurwerk en door het perceel lopen en lawaai maken voldoende preventieve maatregelen? Zo ja waarom?
  4. Met welke frequentie zijn deze middelen toegepast?
  5. Waarom wordt de ontheffing in eenmaal voor vier jaren afgegeven en niet per jaar?
  6. Bent u bereid, gelet op de dalende trend van de broedpopulatie spreeuwen, de

Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?

  1. Hoeveel wordt er door de provincie besteed aan innovatieve onderzoeken naar alternatieven voor het afschieten van vogels, en wat heeft dit recent opgeleverd?
  2. Hoe is de stand van zaken rondom de pilot met de agrilaser?
  3. Kunnen boeren met een schadegevoelig gewas die geïnteresseerd zijn in een test zich al ergens melden?

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 8 nov. 2016

Antwoord vragen 1 en 2
Zoals in de ontheffingaanvraag en in de ontheffing aangegeven, bestaan de preventieve maatregelen die door de aanvrager zijn getroffen uit: "angstkreten, knallen met vuurwerk en geregelde menselijke verjaging (door het perceel lopen en lawaai maken)". De maatregelen werken onvoldoende omdat spreeuwen na enige tijd merken dat de combinatie van geluid en aanwezigheid van mensen niet gevaarlijk is en dus na enkele verjaagacties het geluid en de aanwezigheid van mensen negeren.

Antwoord vragen 3 en 4
Ja, wij achten angstkreten, knallen met vuurwerk en door het perceel lopen met veel lawaai voldoende preventief. In het "Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019" staat dat een ontheffing aangevraagd kan worden indien op het schadeperceel tenminste één of meerdere visuele middelen zijn ingezet. Het Faunafonds heeft ook in haar beoordeling van het verzoek om tegemoetkoming van de schade vastgesteld dat voldoende preventieve akoestische en visuele middelen naar eisen van redelijkheid en billijkheid genomen zijn. De middelen zijn toegepast op het moment dat een zwerm spreeuwen wil gaan foerageren op het maïsperceel.

Antwoord vraag 5
De ontheffing is voor de duur van het Faunabeheerplan (dwz. tot 1 september 2019) verleend, én mag alleen gebruikt worden op agrarische percelen waar bedrijfsmatig geteelde maïs staat. Belangrijke schade door spreeuwen aan maïs is in het verleden in de WBE Jachtvereniging Kampen aangetoond, en het is daarmee aannemelijk dat in de komende jaren voor de duur van dit Faunabeheerplan ook belangrijke schade kan ontstaan.

Antwoord vraag 6
Nee, hiertoe zijn wij niet bereid namelijk omdat de provinciale 'Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel' alleen het opzettelijk verontrusten van spreeuwen mogelijk maakt. Opzettelijk verontrusten heeft geen invloed op de populatieomvang.

Antwoord vraag 7
Onderzoek naar alternatieve maatregelen wordt uitgevoerd door BIJ 12, waar het Fa una fonds een onderdeel van is. De provincies leveren hiervoor de financiële middelen. In haar jaarverslag geeft het Fauna fonds aan dat zij in 2015 560.444,- euro aan onderzoeks- en voorlichtingsprojecten heeft besteed. Alle onderzoeksresultaten zijn beschikbaar via de website van BIJ12.

Antwoorden vragen 8 en 9
Wij hebben met BIJ 12 (Faunafonds) afgesproken dat zij het onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van lasers als verjaagmiddel. Het is aan de onderzoekers om te bepalen op welke percelen de pilot wordt uitgevoerd. Agrariërs kunnen zich hier niet voor melden.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen bomenkap N760 en N349

Lees verder

Vragen over Burgerinitiatief "Stop de Hobbyjacht"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer