Vragen bomenkap N760 en N349


Indiendatum: aug. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting:

De Partij voor de Dieren vindt een zorgvuldig bomenbeheer en -behoud essentieel voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in onze provincie. Naar aanleiding van de geplande bomenkap in de provincie heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Vragen

1. Er hebben ons geen berichten bereikt over toegenomen verkeersonveiligheid op de N760 en de N349. Wat zijn de redenen voor de provincie/GS om de bomen langs deze trajecten, die daar al jaren staan, opeens te willen kappen?

2. Is er sprake van toegenomen aantal verkeersbewegingen op de N760 en N349?

3. Wat is de afstand tussen de knotwilgen en de N760 en tussen de bomen die gekapt zouden moeten worden en de N349?

4. Hoe oud zijn de bomen in kwestie en hebben ze last van bepaalde boomziekten? Zo ja, welke?

5. Op welke manier creëren de wilgen langs de N760 een onveilige situatie voor fietsers?

6. Zijn er andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten overwogen, zoals reflectoren, snelheidsbeperkende maatregelen of een geleideconstructie?

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 27 sep. 2016

Antwoord vraag 1
N349: Er is reeds langer bekend dat op deze locatie sprake is van een verkeersonveilige situatie. Op dit wegvak hebben meerdere ongevallen met dodelijke afloop plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan en vragen hierover van de heer Leget aan PS heeft GS uw Staten eind 2012 geïnformeerd over de beantwoording van zijn brief (PS/2012/420). In de brief is toegezegd deze locaties nader te onderzoeken en te komen met maatregelen. Gebleken is dat er 49 bomen dusdanig dicht langs de rijbaan staan dat ze ernstig gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. N760: Door de groei van de takken van de knotwilgen (4-5 m per jaar) ontstaat een onveilige situatie op het nabijgelegen fietspad: fietsers wijken uit naar het midden van het in tweerichtingen bereden fietspad. De ernaast gelegen watergang is door de groei van de wilgen moeilijk te onderhouden. Door het waterschap is verzocht om de bomen te verwijderen. De afgelopen jaren zijn diverse bomen afgestorven en/of omgewaaid. Op dit moment staan er ook acht dode bomen. De combinatie van de factoren verkeersonveiligheid voor fietsers, onderhoud aan de watergang en extra beheerkosten door de op leeftijd zijnde bomen (kap bij calamiteiten door storm en extra snoei) maken dat tot kap wordt overgegaan. Herplant vindt plaats in Kamperzeedijk Oost.

Antwoord vraag 2
Toename van verkeersbewegingen op de beide hoofdrijbanerv is niet vastgesteld. Op fietspaden worden structureel geen tellingen verricht.

Antwoord vraag 3
N349: De afstand van de nu te kappen bomen tot de kantstreep op de verharding is 1.70 m of minder. N760: De stammen staan op korte afstand van het fietspad en de uitstoelende takken hangen na 2 jaar groei over het fietspad. Het reguliere snoeibeleid is dat knotwilgen eens per 4-5 jaar worden gesnoeid.

Antwoord vraag 4
N349: Het betreft hier bomen van verschillende ouderdom. Geschat wordt dat de leeftijd varieert van 50 - 75 jaar. Boomziektes zijn niet vastgesteld. N760: De bomen zijn ouder dan 30 jaar, de exacte leeftijd is niet bekend. Boomziekten zijn niet vastgesteld. De bomen langs de N760 zijn van een ouderdom dat er jaarlijks een aantal doodgaan of met storm omvallen.

Antwoord vraag 5
Zie antwoord op vraag 1.

Antwoord vraag 6
N349: Gezien het grote landschappelijke belang ter plaatse is besloten de bomen op dit traject niet allemaal te kappen, maar alleen de bomen die 1,70 m of dichter bij de rijbaan staan (23 bomen) te verwijderen en de overige bomen af te gaan schermen met een houten geleiderail.
N760: We hebben overwogen de knotwilgen te verplanten verder van het fietspad af. Gezien het knelpunt met het beheer van de watergang is dit geen oplossing. Ook kan de snoeifrequentie worden verhoogd naar maximaal eens per twee jaar. Dit leidt tot minimaal een verdubbeling van de onderhoudskosten.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over botulisme door jacht op ganzen en eenden

Lees verder

Vragen over afschot spreeuwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer