Vragen over Burger­ini­ti­atief "Stop de Hobby­jacht"


Indiendatum: okt. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

In de Commissievergadering Landbouw en Natuur van 13 april jl. waarin Statenleden met de intiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’ van gedachten hebben gewisseld, is afgesproken om het burgerinitiatief verder te bespreken binnen de zogenaamde Groene Tafels en via het IPO de landsadvocaat om advies te vragen.

  1. Is het juist dat de Groene Tafels Faunabeheer waarin dit besproken is, plaats hebben gevonden zonder dat er een uitnodiging aan Statenleden is verstuurd en naast de provincie, alleen het bestuur van de FBE aan deze Groene Tafels heeft deelgenomen? Zo ja, wat is de reden geweest om geen Statenleden uit te nodigen?
  2. Waarom is de initiatiefnemer van het burgerinitiatief niet uitgenodigd voor de gesprekken aan deze Groene Tafels?
  3. Is het juist dat een Groene Tafel Faunabeheer al een week na de commissievergadering heeft plaatsgevonden, namelijk op 21 april jl. en een volgende op 20 mei jl. en het advies van de landsadvocaat via het IPO, op dat moment nog niet bekend was?
  4. Wanneer en hoe is er gecommuniceerd dat het niet de bedoeling was om Statenleden uit te nodigen voor deze Groene Tafels, gezien het brede draagvlak in de commissievergadering van 13 april jl. om de inhoud en mogelijkheden van het burgerinitiatief zorgvuldig te bespreken?
  5. Bent u met ons van mening dat de tijdens de Commissievergadering aanwezige Statenleden op zijn minst in de veronderstelling waren deel te kunnen nemen aan de Groene Tafels Faunabeheer, gelet op de toezegging in de commissievergadering en omdat in iedere uitnodiging aan Statenleden over de Groene Tafels het onderwerp Faunabeheer als één van de zes thema’s werd genoemd?
  6. Bent u bereid om de verslaglegging van de twee Groene Tafels Faunabeheer te delen met Statenleden? Zo nee, wat is de weigeringsgrond?

GS heeft aangekondigd deze zittingsperiode een bestuursstijl te hanteren die ruimte geeft om op een coöperatieve wijze een brede betrokkenheid vanuit de Overijsselse samenleving te bevorderen.

7 . Bent u van mening dat de wijze waarop nu met het burgerinitiatief is omgegaan goed past binnen deze bestuursstijl en hiermee een brede betrokkenheid vanuit de samenleving wordt bevorderd? Zo ja waarom?

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 25 okt. 2016

Antwoord vragen I, 2, 4, 5 en 7
Aan de groene tafels faunabeheer zijn 2 bestuurlijke overleggen voorafgegaan (op 14 december 2015 en 15 januari 2016), waar statenleden voor zijn uitgenodigd. Tijdens deze overleggen zijn de gesprekspunten geïnventariseerd.

Een van de gesprekspunten betrof het onderwerp Faunabeheer. Het faunabeheer is doorgesproken in de groene tafel Faunabeheer met de vertegenwoordigers van de verenigde besturen in de Faunabeheereenheid. Wij hebben de opzet, deelnemers en planning van de verschillende groene tafels op papier uitgereikt tijdens de vergadering van de commissie Landbouw en Natuur van 23 maart 2016. Tijdens de bespreking van het burgerinitiatief in de Commissie Landbouw en Natuur op 13 april 2016 stemde de commissie unaniem in met de door ons voorgestelde werkwijze voor behandeling van het burgerinitiatief.

Antwoord vraag 3
Ja.

Antwoord vraag 6
Van de groene tafels bestaan geen verslagen, wel zijn er niet geautoriseerde persoonlijke aantekeningen gemaakt, bestemd voor intern beraad. Het openbaar maken daarvan is dus niet aan de orde. De conclusies van de overleggen zijn aan de deelnemers toegezonden en door hen herkend als uitkomst van de discussie. Dit hebben wij vervolgens verwerkt in de wijziging van de Omgevingsverordening en de beleidsregel Natuur.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Interessant voor jou

Vragen over afschot spreeuwen

Lees verder

Vragen over weidegang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer