Afstoten sloten door Water­schap Vecht­stromen


Indiendatum: dec. 2018

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Een tijdreis op de toporeistijd.nl maakt duidelijk dat veel watergangen in het landelijk gebied de afgelopen decennia zijn gedempt. Voor het dempen van een sloot is een vergunning nodig, maar dempingen vinden ook veelvuldig plaats zonder dat hiervoor een vergunning is aangevraagd. De afname van het aantal watergangen gaat ten koste van de biodiversiteit en kwaliteit van het landschap.

Waterschap Vechtstromen is voornemens 400 kilometer aan sloten af te stoten aan boeren. Onderdeel van het provinciaal beleid is het behoud en versterken van landschappelijke elementen en biodiversiteit. Het voornemen van het waterschap raakt derhalve aan het provinciaal beleid. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen.

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college op de hoogte van dit voornemen van het waterschap en wat vindt zij hiervan?

2. Deelt het college onze zorgen op het gebied van landschapsverarming en achteruitgang van biodiversiteit als gevolg van het (al dan niet illegaal) dempen van watergangen?

3. Kan worden voorkomen dat nu af te stoten sloten zullen worden gedempt? Zo ja, hoe? Wat is de rol van de provincie hierin?

4. Is het college bereid om met het Waterschap Vechtstromen te bespreken hoe behoud van biodiversiteit geborgd kan worden bij de overdracht van de watergangen?

5. Heeft het college zicht op het aantal illegaal gedempte sloten in onze provincie?

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 17 jan. 2019

Vraag 1

Is het college op de hoogte van dit voornemen van het waterschap en wat vindt zij hiervan?

Antwoord op vraag 1

Ja. Het besluit komt voort uit de harmonisatie en gelijke benadering in het onderhoudsbeheer van de twee oorspronkelijke waterschappen "Velt en Vecht" en "Regge en Dinkel". Uitgangspunt is dat het beheer van "watergangen van belang voor het watersysteem" bij het waterschap ligt en het beheer van overige watergangen bij de aanliggende grondeigenaren. Het betreft besluitvorming binnen de autonomie van het waterschap waar de provincie geen verantwoordelijkheid in heeft.

Vraag 2.
Deelt het college onze zorgen op het gebied van landschapsverarming en achteruitgang van biodiversiteit als gevolg van het (al dan niet illegaal) dempen van watergangen?

Vraag 3.
Kan worden voorkomen dat nu af te stoten sloten zullen worden gedempt? Zo Ja, hoe? Wat is
de rol van de provincie hierin?

Vraag 4.
Is het college bereid om met het Waterschap Vechtstromen te bespreken hoe behoud van
biodiversiteit geborgd kan worden bij de overdracht van de watergangen?

Antwoord op vragen 2, 3 en 4

In reactie op de vraag geeft het waterschap aan dat:
"Door de wijzigingen gaat voor een aantal sloten de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van het waterschap naar de kadastraal eigenaar. Het dempen van sloten is niet toegestaan, als deze sloten bovenstroomse percelen afwateren. Eigenaren hebben voor deze sloten de plicht om voor een voldoende afwatering te zorgen. Dit is in het Burgerlijk wetboek vastgelegd. Alleen in die gevallen waar geen bovenstroomse eigenaren zijn betrokken (begin van een sloot), kan een eigenaar zelf besluiten de sloot te veranderen. Die kans is voor deze wijziging overigens praktisch nihil. Wanneer een sloot niet (langer) onder de verantwoordelijkheid van het waterschap valt, is het wel mogelijk aanpassingen aan de sloot door te voeren, zolang deze maar in voldoende mate blijft voorzien in de afwatering".

Ook hebben eigenaren de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de juiste vergunningen en ontheffing (vanwege ruimtelijke ordening en natuurwetgeving). De provincie heeft geen rol in het voorkomen van het dempen van een individuele watergang.

In zijn algemeenheid geldt dat het dempen van een watergang niet per definitie een verarming betekent. Het dempen kan zorgen voor kwel in het maaiveld en zo ook de biodiversiteit versterken. Het dempen van sloten is niet voor niets een belangrijke maatregel bij natuurontwikkeling.
Uit onder meer een vergelijking van historische en recente topografische kaarten ziet ons college een geleidelijke afname van landschapselementen, waaronder sloten. Ter uitvoering van de motie Wissink c.s. "conferentie houtwallen" organiseren wij op 6 maart 2019 een bijeenkomst over behoud, ontwikkeling en bescherming van landschapselementen. Ons doel is in deze bijeenkomst rollen te verduidelijken en concrete acties te benoemen voor behoud van landschapselementen waaronder sloten. Het waterschap is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Vraag 5
Heeft het college zicht op het aantal illegaal gedempte sloten in onze provincie?

Antwoord op vraag 5

Nee, dit zicht ontbreekt.

Interessant voor jou

Rondvraag Advies Europees Hof inzake PAS

Lees verder

Schriftelijke vragen giftige bollenvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer