Vragen over brand­vei­ligheid mega­stallen


Indiendatum: jul. 2017

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk
te beantwoorden:


In Erichem (Gelderland) zijn afgelopen donderdag, 27 juli 2017, 20.000 varkens omgekomen door
een stalbrand. Volgens Wakker Dier is dit de grootste stalramp ooit: niet eerder zijn er in Nederland
zoveel varkens omgekomen bij één brand.
In het rapport Brandweerzorg bij veestallen [1] van de Brandweeracademie wordt opgemerkt:

“Door de schaalvergroting stijgt namelijk het aantal dieren per veestal en daalt het aantal veestallen.
Daar komt bij dat, door intensiever gebruik van elektrische apparatuur en installaties (per
bedrijf worden immers meer dieren gehouden), de kans op een stalbrand mogelijk toeneemt.”

En:

“Brandveiligheid is voor veehouders geen sturende factor bij het bouwen of verbouwen van
een stal. Veehouders zijn zich ook niet altijd bewust van de kans op en de gevolgen van een
stalbrand”.

1. Hoe is het gesteld met de brandveiligheid in Overijsselse stallen?

2. Is de gedeputeerde zich ervan bewust dat door de schaalvergroting van de veehouderij in de
provincie de kans op en gevolgen van stalbranden in Overijssel zijn toegenomen?

Adriaan Straathof, de eigenaar van de afgebrande stal in Erichem, heeft toestemming gekregen voor
een megastal in Mariënheem, terwijl hij in Duitsland een beroepsverbod heeft vanwege
herhaaldelijke overtredingen van de dierbeschermingswet. In de stal die Straathof in Mariënheem
overneemt is eerder brand geweest.

3. Is de brandveiligheid in de nieuwe varkensflat in Mariënheem gewaarborgd? En zo ja, hoe?

[1] https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161005-BA-Brandweerzorg-bij-veestallen.pdf

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 19 sep. 2017

Vraag 1
Hoe is het gesteld met de brandveiligheid in Overijsselse stellen?

Antwoord
Het is de rol van de gemeente om op basis van de wet- en regelgeving een toets uit te voeren
voor het wel of niet verlenen van een omgevingsvergunning.
Bij de omgevingsvergunning is brandveiligheid altijd een onderwerp van aandacht. Daarom
werken de Overijsselse gemeenten intensief samen met de Veiligheidsregio's IJsselland en
Twente. Zij adviseren de gemeenten over de brandveiligheid.

Vraag 2
Is de gedeputeerde zich ervan bewust dat door de schaalvergroting van de veehouderij in de
provincie de kans op en gevolgen van sta/branden in Overijssel zijn toeqenomen?

Antwoord
Wanneer een ondernemer een bedrijfsruimte bouwt heeft hij te maken met wet- en
regelgeving m.b.t. brandveiligheid. Bij dit soort objecten is brandveiligheid altijd een
onderwerp van aandacht.

Vraag 3
Is de brandveiligheid in de nieuwe varkensflat in Mariënheem gewaarborgd? En zo ja, hoe?

Antwoord
Onlangs heeft de gemeente Raalte een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van
die bestaande stallen. In de plannen gaat het om een nieuwe ruimte die een stal van 500 m2
vervangt. Deze ruimte zal voor een groot deel bestaan uit technische ruimte, voeropslag en
kantoor en 500 vierkante meter aan stal. Daarnaast zal één stal met 20 meter worden
verlengd. Er is in de nieuwe situatie plaats voor circa 11.000 varkens. De aanvraag is getoetst
aan deze wet- en regelgeving. Op basis van de toets heelt de gemeente Raalte geen reden
gezien om de verbouwing van de bestaande bedrijfsruimte af te wijzen.

Tot slot
Uit de beantwoording van eerdere vragen van uw fractie op 7 oktober 20151 en 12 december
20162 over het varkensbedrijf in Mariënheem blijkt dat wij op de hoogte waren van het feit dat
deze ondernemer onder vuur lag in Duitsland vanwege de slechte omstandigheden in zijn
stallen. Het college kan de aspecten die u aanqeeft niet betrekken bij de beoordeling of al dan
niet positief beschikt wordt op een vergunning.


Gedeputeerde Staten van Overijssel

Interessant voor jou

Vragen over natuurschade festival

Lees verder

Vragen over mestfraude 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer