Vragen over mest­fraude 


Indiendatum: nov. 2017

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Onderzoek van het NRC[1] toont aan dat de veeindustrie stelselmatig fraudeert met mest.

1. Is het college op de hoogte van dit onderzoek naar / artikel over mestfraude?

2. Wat vindt het college van deze bevindingen?

3. Wat zeggen deze bevindingen volgens het college over de betrouwbaarheid van de sector?

4. Het onderzoek was gericht op Brabant en Limburg. Zijn er bij het college signalen bekend dat dergelijke malafide praktijken ook in Overijssel plaatsvinden?

5. Heeft het college, naar aanleiding van dit onderzoek, contact gehad met de NVWA en/of het OM, om meer duidelijkheid te krijgen over de werkelijke mestsituatie in Overijssel? Zo niet, is het college bereid dit alsnog te doen? Zo ja, welke informatie heeft dit opgeleverd?

6. Is het college bereid om zo nodig het milieuhandhavingsbeleid hiervoor te intensiveren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/10/het-mestcomplot-a1580703

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 19 dec. 2017

Antwoord 1 tot en met 6

Wij volgen het nieuws in de media over de mestfraude en delen de zorg dat fraude
maatschappelijk onaanvaardbaar is.

Onze rol bij het tegengaan van mestfraude is beperkt. Wij zijn alleen bevoegd gezag als wij zijn
aangewezen in bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht èn er sprake is van een
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-installatie1. Dit kan het geval zijn bij het
vergisten, composteren en verbranden van dierlijke mest. Binnen de wettelijke mogelijkheden
en spelregels gaan wij alleen in zee met bewezen betrouwbare partners, zoals op dit moment
bijvoorbeeld Twence. Bij vergunningaanvragen voor afvalverwerkers voeren wij een
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)-onderzoek uit om
misbruik en criminaliteit tegen te gaan. Een dergelijk onderzoek voeren wij ook uit als bij een
mestbewerker of bij een mestvergister afvalstoffen worden ontvangen, bewerkt of verwerkt.

Het Openbaar Ministerie heeft ons geïnformeerd dat er in de markt van mest en co-vergisting in
Nederland een verontrustend hoog niveau van niet-naleving ('non-compliance') zichtbaar is en
zal via de Strategische Milieu Kamer de ketenpartners, waaronder de provincies, betrekken bij
te nemen maatregelen. De provincies beraden zich binnen IPO-verband hoe hier mee om te
gaan.

Het toezicht op de naleving van de Meststoffenwet is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Bij
het bewerken of verwerken van mest is in de meeste gevallen de gemeente het bevoegd gezag.


Gedeputeerde Staten van Overijssel

Interessant voor jou

Vragen over brandveiligheid megastallen

Lees verder

Mondelinge vragen vergunningverlening megastal Almelo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer