Vragen over maat­re­gelen otterknel­punten


Indiendatum: feb. 2017

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vorig jaar stierven er veertien otters in de Weerribben-Wieden door aanrijdingen en ook in 2017 is het eerste slachtoffer alweer gevallen. In navolging van onze eerdere vragen en beantwoording over otterknelpunten in 2015 hebben wij de volgende vragen:

  1. Zijn de urgente otterknelpunten in Overijssel, aangewezen in het rapport van Alterra3, opgelost voor de door de Raad van State gestelde deadline van 1 mei 2016?
    Zo nee, waarom niet?
  2. Zijn of worden de knelpunten die in 2013 zijn geïndiceerd met gemiddelde prioriteit (score 3) ook aangepakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan GS een overzicht verstrekken van de maatregelen die genomen zijn sinds de uitspraak van de Raad van State in 20144 en maatregelen die nog getroffen moeten worden?
    Zo nee, waarom niet?
  4. Worden er, gezien de vele aanrijdingen in 2016, nieuwe knelpunten aangewezen en zijn er volgens GS meer maatregelen nodig om aan de Europese verplichting om de otter, als soort van gemeenschappelijk belang, strikte bescherming te bieden te voldoen? Is GS bereid extra maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?
  5. In de beantwoording van onze schriftelijke vragen van 2015 geeft u aan dat de Staten hebben besloten geen provinciale wegen te willen afwaarderen. Als snelheidsmaatregelen leiden tot minder dode otters op bepaalde trajecten, hoe ziet u dit dan in relatie tot de Europese verplichting om de otter strikte bescherming te bieden?

3 https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication- way- 343534373130

4 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:3522

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 17 mrt. 2017

Antwoord vraag 1.

Niet alle urgente knelpunten genoemd in het Alterra rapport zijn opgelost. Inmiddels zijn vier knelpunten opgelost. Op drie locaties moeten nog maatregelen getroffen worden. Knelpunten hierbij zijn waterstaatkundige belang (veiligheid) van de locatie (weg ligt op een dijk) en de afstemming op de geplande reconstructie van een weg. Oplossen van deze knelpunten vergt veel afstemming met partijen en is gepland voor 2017.

Antwoord vraag 2.

Van de knelpunten met een gemiddelde prioriteit bevinden zich drie van de vijf langs provinciale wegen. Hiervan zijn twee opgelost en een derde is gepland om in 2017 opgelost te worden (gelijktijdig met reconstructie)

Antwoord vraag 3.

Maatregelen die wij hebben genomen sinds 2014:
- N334: plaatsing buizen en rasters tussen Beukers en Steenwijk (knelpunten 4 A en 4B)
- N333: aanleg faunapassage Muggenbeet en optimalisatie Roomslootbrug (knelpunt 161)
- N765: aanleg loopplanken in bestaande duiker (knelpunt 72)
- N331: aanleg faunabuis (knelpunt 71A)

Maatregelen die nog getroffen moeten worden:
- N334: Zwartsluis – Beukers; aanleg van faunabuizen
- N331: Hasselt; aanleg faunabuis
- N351: Kuinre; aanleg faunabuis

Antwoord vraag 4.

Wij werken met onze partners (gemeenten, Rijk, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) samen om de knelpunten voor otters in Overijssel in kaart te brengen. Vervolgens zal worden bezien welke partner welke verantwoordelijkheid heeft in deze en welke maatregelen nodig zijn. Overigens verwijzen wij u naar onze antwoorden op vergelijkbare statenvragen over ottersterfte van de heren Veltkamp en Brommer van de fractie van de VVD (PS/2016/798, d.d. 18.10.2016), waarin wij aangeven dat de otterpopulatie groeit en jaarlijks wordt onderzocht.

Antwoord vraag 5.

Uw Staten hebben besloten om geen provinciale wegen af te waarderen en daarmee de maximum snelheid te verlagen. Wij hebben dan ook geen plannen om hiertoe over te gaan.
Wij gaan er vanuit dat het overleg en de maatregelen als genoemd bij het antwoord op vraag 4 volstaan.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Interessant voor jou

Vragen over beroepsverbod varkensbaron Mariënheem

Lees verder

Vragen over natuurschade festival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer