Monde­linge vragen vergun­ning­ver­lening megastal Almelo


Indiendatum: dec. 2017

GS heeft op 9 okotber j.l. vergunning verleend voor de uitbreiding van een varkensstal aan de Schout Doddestraat 60 in Almelo.

Met het vaststellen van de omgevingsvisie en -verordening in april van dit jaar is de kwaliteitsimpuls agro en food van kracht. De kwaliteitsimpuls stelt aanvullende kwaliteitsvoorwaarden aan uitbreiding of nieuwvestiging van agrarische bedrijven.

Kan de gedeputeerde uitleggen of de kwaliteitsimpuls op deze vergunningverlening van is?

Zo ja, hoe deze heeft gewerkt?

Een toelichting op de vragen is hier te vinden.

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 13 mrt. 2018

In de vergadering van 13 december 2017 is toegezegd uw mondelinge vragen over de inzet van de kwaliteitsimpuls Agro en Food bij de vergunningverlening aan een varkenshouderij aan de Schout Doddestraat te Almelo schriftelijk te beantwoorden.

Uw vragen waren:

- is bij de vergunningverlening de Kwaliteitsimpuls Agro & Food toegepast?

- hoe heeft dit gewerkt?

- hoe is aannemelijk gemaakt dat er een kwaliteitswinst is geboekt op duurzaamheid of sociale kwaliteit (zoals beschreven bij de Kwaliteitsimpuls Agro & Food)?

Naar aanleiding van uw vragen het volgende:

- Op 12 december 2017 is een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. Gezien het toetsingskader van deze Wet wordt de Kwaliteitsimpuls Agro & Food in dat kader niet toegepast. De Kwaliteitsimpuls Agro & Food is van toepassing bij het ruimtelijke-ordeningstraject.

- Op basis van de verleende vergunning start nu het opstellen van een MER. De gemeenteraad heeft op 9 januari 2018 een aantal aandachtspunten meegegeven voor de MER, met name de volksgezondheid.

- Aansluitend aan de MER start de gemeente met het ruimtelijke-ordeningstraject. Voor de locatie wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid na afronding van het MER-traject.

- In het ruimtelijke-ordeningstraject wordt de Kwaliteitsimpuls Agro & Food toegepast, het kwaliteitsteam Agro en Food wordt daarbij betrokken. De provincie is betrokken via voorkantsamenwerking en vooroverleg.

Interessant voor jou

Vragen over mestfraude 

Lees verder

Vragen over provinciaal inpassingsplan mestvergister Zenderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer