PAS uitspraak Hof van Justitie


Indiendatum: nov. 2018

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 november 2018 vonnis gewezen in de gevoegde zaken C‑293/17 en C‑294/17, over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (ECLI:EU:C:2018:882).

Een belangrijk aspect uit het arrest is dat in een passende beoordeling (PB) alleen rekening gehouden mag worden met de positieve gevolgen van maatregelen, zoals instandhoudings- of preventieve maatregelen, als deze positieve gevolgen al vaststaan ten tijde van de PB.

De provincie Overijssel heeft bij het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming die betreffende bepalingen van de Habitatrichtlijn (Artikel 6, van richtlijn 92/43) niet in alle gevallen correct nageleefd door in de passende beoordeling wel rekening te houden met positieve gevolgen die nog niet vaststonden ten tijde van de PB.

Deze schriftelijke vragen betreffen de gang van zaken tot het moment van de uitspraak van het Hof. De consequenties van deze uitspraak voor toekomstige vergunningverlening zullen we in de commissievergadering aan de orde stellen.

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Welke vergunningen zijn door provincie Overijssel verleend waarbij in de passende beoordeling wel rekening gehouden is met positieve gevolgen die nog niet vaststonden ten tijde van de PB?
2. Wat is voor elk van de OR-relevante hexagonen in Overijssel de som van de met AERIUS berekende stikstofdepositie, voor alle in de eerste vraag bedoelde vergunningen? Bij voorkeur zowel in cijfers als in kaartvorm.
3. Op welke wijze heeft GS zichzelf voorbereid op deze uitspraak, welke informatie is verzameld en welke analyses zijn gemaakt?
4. Is er een overzicht gemaakt van de projecten/vergunningen die mogelijk in de problemen komen door deze uitspraak? Zo ja, wilt u dit delen met PS?
5. Welke afspraken zijn er in IPO-verband gemaakt voorafgaand aan deze uitspraak?

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 20 dec. 2018

Vraag 1
Welke vergunningen zijn door provincie Overijssel verleend waarbij in de passende beoordeling wel rekening gehouden is met positieve gevolgen die nog niet vaststonden ten tijde van de passende beoordeling?

Antwoord 1
Vanaf 1 juli 2015 zijn vergunningen verleend op basis van de passende beoordeling van het PAS. Het PAS is voorafgaand aan inwerkingtreding internationaal gereviewed en wetenschappelijk getoetst bij de Raad van State. De Minister heeft per brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof geen reden is om te twijfelen aan de PAS en dat de vergunningverlening wordt voortgezet.

Vraag 2
Wat is voor elk van de OR-relevante hexagonen in Overijssel de som van de met AERIUS berekende stikstofdepositie, voor alle in de eerste vraag bedoelde vergunningen?

Antwoord 2
AERIUS is een landelijk systeem. Alle in Nederland verleende vergunningen kunnen een effect hebben op verschillende relevante hexagonen zowel binnen als buiten Overijssel. Wij hebben als bevoegd gezag geen direct zicht op alle ruimte die op relevante hexagonen worden afgeboekt. De beschikbare ontwikkelruimte wordt elke 24 uur beschikbaar gesteld op het Nationaal Georegister van RIVM. Wij vertalen deze data elke twee maanden in een kaart die beschikbaar is via: https://geo.overijssel.nl/view...

Vraag 3
Op welke wijze heeft GS zichzelf voorbereid op deze uitspraak, welke informatie is verzameld en welke analyses zijn gemaakt?

Antwoord 3
Wij trekken in dit dossier intensief samen op met de landelijke PAS-partners. Daarbij staat voor ons centraal de effectiviteit van de herstelmaatregelen en het uitvoeren van de bronmaatregelen en vergunningverlening. In dit kader heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de PAS-partners, de Tweede Kamer op 22 oktober 2018 geïnformeerd over de tussenevaluatie van het PAS. Daarnaast steken de PAS-partners, op verzoek van de Raad van State, veel energie in het verbeteren van de onderbouwing van het PAS zoals benoemd in de tussenuitspraak door de Raad van State op 17 mei 2017. Tot slot is het advies van de Advocaat Generaal van het Europese Hof geanalyseerd ter voorbereiding op de uitspraak. Communicatie over de voortgang van het PAS vond en vindt plaats via de website van het PAS-bureau.

Vraag 4
Is er een overzicht gemaakt van de projecten/vergunningen die mogelijk in de problemen komen door deze uitspraak? Zo ja, wilt u dit delen met PS?

Vraag 5

Welke afspraken zijn er in IPO-verband gemaakt voorafgaand aan deze uitspraak?

Antwoord 4 en 5
In Overijssel is op ruim honderd vergunningen die door ons zijn verleend beroep aangetekend. Deze vergunningen zijn daardoor nog niet onherroepelijk. Initiatiefnemers mogen op basis van een verleende vergunning hun plannen uitvoeren, maar lopen altijd een juridisch risico totdat de vergunning onherroepelijk is. Het risico hiervan ligt bij de initiatiefnemer. In de uitspraak
van de Raad van State zal duidelijkheid komen over deze vergunningen. De uitspraak van het Europese Hof leidt op dit moment niet tot problemen bij specifieke projecten. Voor deze (prioritaire) projecten en nieuwe initiatieven geldt dat deze vooralsnog
vergund kunnen worden. Uiteraard kan hierop ook beroep worden aangetekend en geldt hiervoor hetzelfde juridische risico. Een overzicht is daarom niet opgesteld. Er zijn in het IPO afspraken gemaakt om als provincies een gezamenlijk standpunt in te nemen
over het voortzetten van de vergunningverlening en op een eenduidige manier de gevolgen van de uitspraak te communiceren via de website van het PAS-bureau (https://www.bij12.nl/nieuws/pas-uitvoering-kan-door-na-uitspraak-europese-hof-vanjustitie/).

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Interessant voor jou

Vragenuur advies Europese Hof inzake PAS

Lees verder

Rondvraag mestfraude

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer