Schrif­te­lijke vragen maat­re­gelen otters


Indiendatum: apr. 2019

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

De Nederlandse otterpopulatie is nog lang niet stabiel. Er zijn ongeveer 185 otters in Nederland (WUR 2016). In de periode januari 2014 t/m heden zijn er 69 otters als faunaslachtoffer waargenomen in de provincie Overijssel, meer dan een derde van de hele Nederlandse populatie.

In 2014 heeft de Raad van State[1] uitspraak gedaan over het oplossen van zgn. otterknelpunten. Daarmee is Overijssel opgelegd de otterknelpunten, zoals beschreven in het WUR rapport1, op te lossen voor 1 mei 2016.

In de natuurvisie heeft de provincie aangegeven natuurinclusief te werken in de bouw en infrastructuur. In antwoord op vragen van GroenLinks (PS/2018/835) bevestigt het college: “Bij reconstructie van onze wegen houden wij rekening met mogelijke knelpunten”.

In eerdere vragen die onze fractie heeft gesteld hierover (PS/2017/222) heeft het college aangegeven de betreffende Overijsselse knelpunten in 2017 op te zullen lossen. In de commissievergadering van januari 2019 hebben wij geconstateerd dat twee knelpunten (56A, N351 Slijkenburgerdijk en 56C, N334 Blauwehandseweg) ondanks de uitspraak van de Raad van State nog steeds niet zijn opgelost.

Een andere vraag van ons kon in die commissie niet beantwoord worden, over de N375. Tussen Beukers en Meppel zijn daar de afgelopen jaren meerdere otters doodgereden. Deze weg is in het najaar van 2016 volledig opnieuw geasfalteerd en delen van de weg zijn verbreed.

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Zijn bij de reconstructie van de N375 maatregelen getroffen voor otters? Zo ja, welke?
  2. Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het afgesproken beleid natuurinclusief te zullen werken?
  3. En zo nee, welke maatregelen kunnen alsnog worden getroffen om het aantal otterslachtoffers op de N375 te beperken?
  4. Welke (andere) voorbeelden kan het college geven waar bij de reconstructie van onze wegen (wel) rekening gehouden is met otterknelpunten en welke voorzieningen zijn daarbij aangebracht?
  5. Wat is precies de planning voor het oplossen van otterknelpunten 56A en 56C en kan PS actief worden geïnformeerd over de voortgang hiervan?

[1] https://jure.nl/ECLI:NL:GHDHA:2014:3522

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

Geachte heer Folkerts,

Op 4 april 2019 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over het oplossen van knelpunten voor otters en maatregelen, die daarvoor zijn genomen langs provinciale wegen (PS/2017/222 en PS/2018/835). In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1, 3 en 5

Zijn bij de reconstructie van de N375 maatregelen getroffen voor otters? Zo ja, welke? En zo nee, welke maatregelen kunnen alsnog worden getroffen om het aantal otterslachtoffers op de N375 te beperken? Wat is precies de planning voor het oplossen van otterknelpunten 56A en 56C en kan PS actief worden geïnformeerd over de voortgang hiervan?

Antwoord

De verschillende faunaslachtofferlocaties langs de Zomerdijk (N334 en N375) worden in één gezamenlijk project aangepakt. Dit project betreft het nemen van maatregelen bij het otterknelpunt langs de N334 (56C) uit het Otterarrest en de faunaslachtofferlocatie langs de N375.

De otterknelpunten langs de Slijkenburgerdijk (56A en B) worden in de periode september-december 2019 opgelost; gelijktijdig met de reconstructie van het wegtraject. De planning van uitvoering van de ottervoorziening langs de N334 (56C) en langs de N375 hangt samen met de beschikbare financiële middelen. PS worden actief geïnformeerd over de voortgang.

Vraag 2 en 4

Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het afgesproken beleid natuurinclusief te zullen werken? Welke (andere) voorbeelden kan het college geven waar bij de reconstructie van onze wegen (wel) rekening gehouden is met otterknelpunten en welke voorzieningen zijn daarbij aangebracht?

Antwoord

In de Overijsselse Natuurvisie wordt met het project natuurinclusief werken aandacht besteed aan het thema bij (nieuwe) infrastructuur. Mogelijke oplossingen worden bij wegen/reconstructieprojecten zoveel mogelijk aan de voorkant meegenomen; zo mogelijk worden passages gerealiseerd of rasters geplaatst. De afgelopen jaren zijn er met deze aanpak al diverse otterknelpunten opgelost.

In dit kader is momenteel aan de hand van een faunaknelpunten en-kansenkaart provinciaal beleid in ontwikkeling,gebaseerd op faunaslachtofferdata verzameld in de afgelopen 10 jaar.Op basis van dit beleid kunnen faunaknelpunten in de nabije toekomst programmatisch worden aangepakt samen met wegreconstructies.

In de afgelopen jaren zijn diverse otterknelpunten opgelost, waaronder langs de 1^331,1^765 en 1^333. De maatregelen liepen daarbij uiteen van buizen tot rasters en loopplanken bij bruggen of in duikers.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer