Vragen over botulisme door jacht op ganzen en eenden


Indiendatum: aug. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting:

Vorige week zijn in natuurgebied de Vloeivelden tussen De Krim en Anerveen ruim 500 dode eenden uit het water gehaald. De eenden zijn gestorven doordat er botulisme toxine type C in het water zit. Botulisme is een ziekte waarvan de veroorzakende bacterie sneller verspreidt bij water dat 20°C of warmer is. Uit actuele data van Rijkswaterstaat blijkt dat veel wateren warmer zijn dan 20 °C.

Bij langdurig warm weer is het wenselijk om de jacht op watervogels te sluiten en te zorgen dat van de ontheffingen voor het doden van andere watervogels onder die omstandigheden geen gebruik meer kan worden gemaakt. Jagers kunnen niet elke dode of gewonde vogel terugvinden. Als dode vogels in water blijven liggen verhoogt dit de kans op botulisme aanzienlijk.

Momenteel wordt er op zomerganzen gejaagd en de wilde eend is vrij bejaagbaar van 15 augustus 2016 tot en met 31 januari 2017.

Vragen:

1. Bent u van mening dat de weersomstandigheden van afgelopen week met de bijbehorende watertemperatuur, aanleiding geeft tot een verhoogd risico op verspreiding van botulisme? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Indien ja;

2. Bent u bereid de jacht op zomerganzen en wilde eend met directe ingang stil te leggen? Zo nee, waarom niet?

3. Is er overleg geweest met het Faunafonds, de WBE’s en / of andere instanties zoals bijvoorbeeld de Vogelbescherming over het gevaar van botulisme? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 27 sep. 2016

Wij zijn niet bevoegd de jacht te sluiten bij het optreden van botulisme. In deze situatie ligt de bevoegdheid bij de Staatssecretaris van Economische Zaken. Wij zijn alleen bevoegd de jacht voor een bepaalde tijd te sluiten indien bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Wanneer dit het geval is, is vastgelegd in de Nota beleidsregels faunabeheer (zie http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/nota_beleidsregels_faunabeheer). Hierin hebben wij aangegeven dat botulisme geen rechtsreeks verband houdt met de weersomstandigheden, maar dat de weersomstandigheden ertoe kunnen bijdragen dat deze ziekte zich snel ontwikkelt en verspreidt.

Overigens merken wij op dat de betreffende Wildbeheereenheid heeft besloten in deze periode terughoudend met de jacht op wilde eenden om te gaan.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over konijnenziekte en jacht

Lees verder

Vragen bomenkap N760 en N349

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer