Vragen over betaalde trofee­jacht op ganzen


Indiendatum: dec. 2015

Toelichting

Onlangs is gebleken dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejachten aanbieden voor grof geld om zoveel mogelijk ganzen en andere “trofeesoorten” af te schieten in Nederland. Berichten hierover verschenen in de Leeuwarder Courant[1] en Trouw[2]. Het betreft in ieder geval reisbureaus GetDuck.com[3] en Safari international[4]. Jagers uit de hele wereld worden gelokt met foto’s van stuitende aantallen dode ganzen en zeldzame trofeeën die de jagers in het vooruitzicht worden gesteld als hij of zij ook komt jagen in Nederland.

Trofeejacht in het buitenland heeft tot veel maatschappelijke verontwaardiging geleid. Zo werd er wereldwijd afschuw uitgesproken over het doden van de leeuw Cecil in Zimbabwe door een Amerikaanse trofeejager. De Tweede Kamer nam onlangs de motie Thieme/Heerema aan om de import van jachttrofeeën tegen te gaan.

Naar aanleiding van de bovenstaande wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen:

Vragen

  1. Is het college bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus en heeft zij onderzocht of deze reizen ook in Overijssel worden georganiseerd? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
  2. Is er in Overijssel gejaagd door mensen die via deze reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt? Zo ja, hoeveel mensen?
  3. Is het juist dat deze reizen in Overijssel alleen mogelijk zijn met de ontheffingen van de provincie?
  4. Vindt u het wenselijk dat trofeejagers tegen betaling beschermde dieren komen doodschieten? Zo ja, waarom?
  5. Is het waar dat bij het gebruik van de ontheffingen die de provincie verstrekt aan de faunabeheereenheid vier (trofee-)jagers mee mogen schieten?
  6. Is de faunabeheereenheid mogelijk op andere wijze betrokken bij de bovengenoemde jachtpraktijken, en zo ja op welke wijze?
  7. Bent u bereid om alle ontheffingen zodanig aan te passen dat trofeejacht onmogelijk wordt gemaakt in Overijssel? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid via de Faunabeheereenheid te regelen dat jagers die hieraan meewerken uit te sluiten van ontheffingen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.lc.nl/friesland/Voor-4600-dollar-jagen-op-ganzen-21093975.html
[2] http://Trouw, 18-12-2015
[3] http://www.getducks.com/
[4] http://www.safariinternational.com/en/small-game/ducks-and-geese/627-netherlands-geese-hunt


Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 26 jan. 2016

Antwoord op vraag 1 t /m 8
Via Provinciale Staten en de landelijke media hebben ons signalen bereikt dat er vanuit het buitenland reizen naar Nederland georganiseerd worden om ganzen te schieten. Er is ons niet gebleken dat deze reizen ook naar Overijssel georganiseerd worden. Ook de Faunabeheereenheid Overijssel geeft aan hier niet bij betrokken te zijn.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de uitstoot van broeikasgassen

Lees verder

Vragen over het ambtenarenpensioenfonds ABP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer