Vragen over de uitstoot van broei­kas­gassen


Indiendatum: dec. 2015

Toelichting

Tijdens de afgelopen klimaattop is de urgentie benadrukt om klimaatverandering tegen te gaan. Daaraan voorafgaand heeft de rechtbank in Den Haag op 24 juni 2015 beslist dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. Wereldwijd zijn mensen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Onlangs verschenen cijfers van het CBS laten zien dat de CO2-uitstoot in Nederland harder groeit dan de economie. Bovendien is de totale CO2-uitstoot dit jaar hoger dan vorig jaar[1]. Ook de provincie Overijssel moet bijdragen aan het doel om onder 1,5 graad opwarming uit te komen. De fracties van de Partij voor de Dieren , SP en GroenLinks hebben de volgende vragen over de uitstoot van broeikasgassen in Overijssel:

Vragen

  1. In de PS vergadering van 9 september jl. gaf de Gedeputeerde aan dat Overijssel de ambitie heeft om de totale CO2 uitstoot met 30% te verminderen in 2020 (t.o.v. 1990). Is dit nog steeds de ambitie van het college? Zo nee, wat is dan de beoogde CO2 reductie?
  2. Wat is de totale uitstoot van broeikasgassen in Overijssel van 1990 t/m 2014?
  3. Wat is de totale uitstoot van emissies per bron (verkeer, landbouw, energie, etc.) in Overijssel van 1990 t/m 2014?
  4. Hoe wil GS de beoogde CO2 reductie realiseren? Is het college bereid om in de aanpak van broeikasgassen, voor alle bronnen reductiedoelen te formuleren?
    In de Energiebalans van juni 2013[2] staat dat de provincie Overijssel de ambitie heeft om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie te bereiken. In het coalitie akkoord is dit juist naar beneden bijgesteld, nl. 20% in 2023.
  5. Bent u met ons van mening dat energiedoelen een onderdeel moeten zijn van CO2-doelen? En dat, om CO2 doelstellingen te halen, een focus op alleen energie te beperkt is? Zo nee, waarom niet?
  6. Waarom wordt de uitstoot van biomassa niet meegenomen in de Energiebalans?
  7. Waarom worden methaan, lachgas en andere broeikasgassen niet meegenomen in de Energiebalans?
  8. Deelt u onze mening dat om klimaatdoelstellingen te realiseren een integrale benadering noodzakelijk is en er voor zowel bestaand als nieuw beleid, projecten en maatregelen die worden opgesteld, uitgevoerd of mogelijk gemaakt door de provincie, een klimaattoets moet worden opgesteld?

[1]
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2015/co2-uitstoot-groeit-veel-harder-dan-economie.html

[2] http://www.overijssel.nl/publish/pages/144695/e13028_de_effecten_van_het_energiebeleid_van_de_provincie_overijssel.pdf


Lia van Dijk, Partij voor de Dieren
Harry Broekhuijs, SP
Robert Jansen, GroenLinks

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 19 jan. 2016

Antwoord vraag 1
Wij hebben in het programma Energiepact de ambitie geformuleerd om 30% C02-reductie in 2020 te realiseren ten opzichte van 1990. Dit programma is in 2011 opgevolgd door het programma Nieuwe Energie. Diverse projecten van de provincie op het gebied van nieuwe energie en duurzame mobiliteit dragen bij aan de reductie van C02-emissies.
In de raming van ECN[1] daalt de C02-emissie naar 4,9 Megaton/jaar in 2020. Deze daling is voldoende om de oorspronkelijke ambitie van 30 % reductie t.o.v. 1990 uit het Energiepact Overijssel te realiseren.

Antwoord vraag 2
Voor Overijssel zijn alleen voor 2012 en 2013 cijfers over de totale uitstoot beschikbaar voor de 3 belangrijkste broeikasgassen. Zie tabel 1.

Broeikasgas

C02-equivalenten

Koolstofdioxide (C02)

6.283.880

Methaan

2.280.138

Distikstofmonooxide

789.599


Tabel 1: Emissie broeikasgassen in ton C02-equivalenten in 2013 (ton/jaar)


Antwoord vraag 3
In 2013 was de verdeling als volgt:

Bronnen Koolstofdioxide Methaan Distikstofmonooxide
Landbouw

149.543

76.417

2.152
Natuur 0 7.326 226
Verkeer en vervoer

2.143.720

186 55
Afvalverwijdering

914.632

20.221

44
Consumenten 1.512.460 1.357 25
Overig

1.563.525

4.272 91
Totaal 6.283.880 109.780 2.593
Tabel 2: Emissies koolstofdioxide, methaan en distikstofmonooxide per bron (ton per jaar) in 2013


Antwoord vraag 4
Zie beantwoording vraag 1. Het programma Nieuwe Energie draagt bij aan het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee aan C02-reductie.
Gezien de afspraken van de klimaattop in Parijs afgelopen december verwachten wij dat deze uitgewerkt worden in Internationaal en Nationaal beleid. Wij volgen deze ontwikkelingen.

Antwoord vraag 5a
Wij hebben voor Overijssel eigenstandige doelen op het gebied van energie geformuleerd, zie beantwoording vraag 1.

Antwoord vraag 5b
Nee. Het streven naar een groter aandeel hernieuwbare energie, mede door het reduceren van het energieverbruik, is naar onze mening de manier om de uitstoot van C02 te beperken.

Antwoord vraag 6
Gebruik van biomassa levert emissie van C02, dat echter in een korte cyclus weer in bijgroeiende biomassa wordt opgenomen. Daarom wordt het niet meegenomen als (netto) C02 uitstoot.

Antwoord vraag 7
De Energiebalans gaat alleen over energie, en niet over C02 of andere broeikasgassen.

Antwoord vraag 8
Nee. In het beleid van de Omgevingsvisie Overijssel is duurzaamheid één van de Yode draden'. De rode draad duurzaamheid bevat drie samenhangende componenten: people, planet en profit. Bij het ontwikkelen van provinciaal beleid wordt een integrale afweging gemaakt op alle drie aspecten. Het alleen richten op klimaat is wat ons betreft een te smalle benadering.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning


[1] http://www.overijssel.nl/publish/paqes/144695/el3028 de effecten van het energiebeleid van de provincie overijssel.pdf

Interessant voor jou

Vragen over wilde zwijnen Engbertsdijksvenen

Lees verder

Vragen over betaalde trofeejacht op ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer