Vragen over het ambte­na­ren­pen­si­oen­fonds ABP


Indiendatum: feb. 2016

Toelichting

Vredesorganisatie Pax doet jaarlijks onderzoek naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducenten. Uit het onderzoek van 2015 blijkt dat het ambtenarenpensioenfonds ABP opnieuw koploper is in Nederland als het gaat om investeringen in deze wapens[1]. Het gaat om een bedrag van 998 miljoen euro in 2015. Ondanks eerdere toezeggingen heeft het ABP zijn investeringsbeleid niet veranderd. De reactie van het ABP is dat de investeringen mogen volgens de wet en het niet de hoofdtaak van de bedrijven is om onderdelen voor kernwapens te produceren[2].

Vragen

  1. Wat vindt GS van de reactie van het ABP dat investeren in kernwapenproducenten volgens de wet mag, en dat kennelijk als rechtvaardiging ziet om in deze bedrijven te investeren?
  2. Kan GS (bij benadering) zeggen hoeveel geld (per jaar, de afgelopen 10 jaar) er gaat naar het ABP voor zover het pensioenbijdrage betreft van provinciale werknemers?
  3. Bent u bereid om het ABP te vragen met spoed de eerdere toezeggingen om het investeringsbeleid te veranderen gestalte te geven en daarmee te stoppen met het investeren in kernwapenproducenten? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid een enquête te houden, onder provinciale werknemers die gebruik maken van het ABP, die vraagt naar hun mening over dit belangrijke maatschappelijke onderwerp? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om de andere provincies aan te sporen ook deze vragen te stellen aan het ABP?

[1] http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/duurzamer-abp-steekt-bijna-1-miljard-in-producenten-van-kernwapens
[2] Trouw, 12-11-2015, ‘ ‘Groen’ ABP investeert weer flink in nucleaire wapens’ of http://stopwapenhandel.org/pensioenwijzer/nieuwe_kernwapens

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 8 mrt. 2016

Antwoord vraag 1
De ABP-beleggingen passen binnen de wet- en regelgeving. In dat kader bepaalt het pensioenfondsbestuur in welke bedrijven of sectoren geïnvesteerd wordt. Wij hebben geen opvatting over individuele beleggingen van het ABP. Het beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen staat met regelmaat op de agenda van het ABP, het fonds legt over dit beleid verantwoording af. Wij verwijzen u naar het ingestelde verantwoordingsorgaan dat jaarlijks een eigen oordeel geeft over het door het bestuur gevoerde beleid en het handelen van het bestuur. Zie hiervoor www.abD.nl/medezeqqenschap , verantwoording en toezicht.

Antwoord vraag 2
Over de afgelopen 10 jaar heeft de provincie Overijssel voor haar medewerkers aan het ABP afgedragen een totaal bedrag van 69,1 miljoen euro:
over 2006, 2007 en 2008 : ieder jaar 6,1 miljoen euro
over 2009 : 6,2 miljoen
over 2010 : 7,1 miljoen
over 2011 : 7,4 miljoen
over 2012 : 8,4 miljoen
over 2013 : 8,5 miljoen
over 2014 : 6,9 miljoen
over 2015 : 6,3 miljoen

Antwoord vraag 3
Nee. Wij verwijzen u naar het gegeven antwoord bij vraag 1. Het ABP is volgens het gepubliceerde rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling één van de fondsen met de meeste aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij zien dan ook geen reden dit onder de aandacht te brengen van het ABP.

Antwoord vraag 4
Nee, het college ziet hier geen taak voor zichzelf.

Antwoord vraag 5
Nee, het college ziet hier geen taak voor zichzelf.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over betaalde trofeejacht op ganzen

Lees verder

Mondelinge vragen overschot kalfjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer